Månedens Fredsprofil for oktober: Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole

Norges Fredsråd vil hver måned fremheve et enkeltmenneske eller organisasjon som har utmerket seg for forbrødring og fred i måneden som har gått. Månedens fredsprofil for oktober 2016 er Sør-Trøndelag AUF ved Julie Indstad Hole.

Aktuell med:
AUFs landsmøte vedtok sist uke på initiativ fra Julie Indstad Hole, leder av Sør-trøndelag AUF, at de ikke ønsker utstasjonering av 330 amerikanske marinesoldater på Værnes. Ungdomspartiet ber Arbeiderpartiet komme på banen, og ønsker at den langvarige norske basepolitikken skal ligge fast. “En slik kursendring fra Høyre- og FrP-regjeringen kan vi ikke være med å akseptere” sier Hole, og tar til orde for en tydeligere og mer kritisk opposisjon.

Bakgrunn:
Tidligere i oktober avslørte Adresseavisa planene om å utstasjonere over 300 amerikanske marinesoldater på Værnes, og sist uke ble det klart at soldatene kommer allerede neste år. Beslutningen er problematisk både på grunn av sine implikasjoner for norsk sikkerhetspolitikk, men også på grunn av hemmelighold gjennom prosessen. Utstasjoneringen er et brudd med den norske basepolitikken som har ligget fast i over 70 år: Siden 1949 har det vært bred enighet om at vi ikke ønsker utenlandske soldater på norsk jord i fredstid. Mens vi gjennom den kalde krigen stadig balanserte avspenning opp mot avskrekking for å sikre et godt forhold til naboen i øst, synes den tradisjonelle avspenningstankegangen i dag fjern i norsk politikk. Mange har reagert på signaleffekten bak vedtaket, da utstasjoneringen oppfattes som unødvendig provoserende på Russland. Vedtaket medfører et mer anspent forhold til Russland, og kan i neste omgang få konsekvenser også på sivile områder hvor vi er helt avhengige av et godt samarbeid med nabolandet. Beslutningen ble fattet bak lukkede dører, og verken Storting eller lokalpolitikere har fått uttale seg. Den lukkede prosessen er kritikkverdig og betegnes som udemokratisk, da en såpass grunnleggende endring i norsk sikkerhetspolitikk bør opp til en langt åpnere debatt og behandling i Stortinget.

Begrunnelse:
Til tross for at utstasjoneringen kan sees som et tydelig brudd med tradisjonell norsk sikkerhetspolitikk, har opposisjonspartiet AP gjort lite for å stoppe vedtaket. Opposisjonens viktigste jobb er å gå regjeringen kritisk etter i sømmene på alle politikkens hovedområder, og i basesaken har AP sviktet sin oppgave. Uansett om partiet mener utstasjoneringen er fornuftig eller ei, plikter opposisjonen like fullt å stille kritiske spørsmål i møte med en så drastisk endring av egen basepolitikk. Norges Fredsråd berømmer Julie Indstad Hole for at hun etterlyser en sterkere sikkerhetspolitisk opposisjon på Stortinget og maner til åpnere debatt om dette temaet. Når vårt viktigste opposisjonsparti svikter, trenger vi modige stemmer som hennes til å stå opp og forsvare arven etter Gerhardsen, Lange og Hauge – for bevaring av norsk basepolitikk og en fornuftig balansering mellom avspenning og avskrekking.

Tidligere fredsprofiler:

2015
Januar – Ordfører Cecilie Hansen
Februar – «Fredens ring»
Mars – «Red Zone»
April – «Verdens beste nyheter»
Mai – Maria Bamieh
August – «Refugees welcome to Norway»

2016
Januar – Merete Nordhus
Februar – «Soldiers of Are og Odin»
Mars – Carsten Jensen
April – Moddi
Mai – Tormod Heier
August – Europarådet
September – Frammuseet