Kom­pli­serte spørs­mål som fred og kon­flikt har sjelden enkle svar.

I Nor­ges Freds­råd vet vi at det fin­nes mange veier til fred. Det er sum­men av disse vei­ene som ska­per en levende og farge­rik freds­be­ve­gelse. Der­for er vi opp­tatt av å være en møte­plass for fred der ulike vei­valg kan dis­ku­te­res og hvor mor­gendagens freds­ar­beid tar form.

Som en aktiv stemme i freds­de­bat­ten tar vi ini­tia­tiv til å styrke freds­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes mulig­he­ter for sam­ar­beid og evne til å påvirke poli­tiske pro­ses­ser. Nor­ges Freds­råd er en pådri­ver i arbei­det med ned­rust­ning, kon­flikt­hånd­te­ring og freds­byg­ging. Vi ønsker å pro­mo­tere nyten­kende sivile og ikke-voldelige alter­na­ti­ver til bruk av mili­tær­makt. I over 70 år har vi arbei­det for å sti­mu­lere freds­en­ga­sje­ment i Norge.

I dag har vi 17 med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner som sam­men utgjør rygg­ra­den i norsk fredsbevegelse. Vi vet at det nyt­ter! Gi ditt freds­ar­beid økt tyngde og per­spek­tiv. La din orga­ni­sa­sjon bli med­lem i Nor­ges Freds­råd.