Nor­ges Freds­råd for­val­ter en fast obser­va­tør­post til FNs gene­ral­for­sam­ling i New York. Obser­va­tø­ren er en del av den offi­si­elle norske dele­ga­sjo­nen og får finan­siert reise og opp­hold gjen­nom UD.

Som obser­va­tør ved den norske dele­ga­sjo­nen til FNs gene­ral­for­sam­ling på vegne av freds­or­ga­ni­sa­sjo­nene er man ansvar­lig for å repre­sen­tere freds­or­ga­ni­sa­sjo­nene på en pas­sende måte, lære og rap­por­tere om opp­hol­det og rele­vante FN-spørsmål til andre fredsorganisasjoner.

FN-observatøren nomi­ne­res hvert år gjen­nom sin orga­ni­sa­sjon. Sty­ret i NFR fore­tar et ende­lig valg på bak­grunn av nomi­na­sjon, søk­nad og CV. Følg med på våre hjemme­si­der for søk­nads­fris­ter og info om FN observasjon.

Rap­por­ter fra tid­li­gere FN-observatører: