§1. Navn
Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som har gitt sin tilslutning til rådets verdigrunnlag. Rådets medlemsorganisasjoner er eiere av dette samarbeidsorganet.

§2. Formål
Norges Fredsråd skal skape engasjerende arenaer for fredsarbeid og bidra til å styrke norske fredsorganisasjoners muligheter for samarbeid, formidling og påvirkning.

§3. Verdigrunnlag
NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig.
NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold.
NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig.
NFR vil fremme dialog, solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger.

§4. Målsetninger
Norges Fredsråd skal:

  • være en møteplass og en pådriver for fredsengasjement
  • være en stemme i den fredspolitiske debatten
  • være fremtidsrettet og følge utviklingen i fredsrelaterte saker og arbeidsmetoder
  • være en portal for fredsarbeid i alle deler av samfunnet

§5. Medlemskap
Organisasjoner kan etter skriftlig søknad bli tilsluttet Norges Fredsråd. Opptak av nye medlemsorganisasjoner krever 2/3 flertall på representantskapsmøtet. En medlemsorganisasjon skal ha vedtekter og en demokratisk styringsstruktur. Organisasjoner som ønsker å støtte Norges Fredsråd kan bli støttemedlemmer. Et støttemedlem kan delta i representantskapsmøte som observatør, men har ikke stemmerett.

§6. Representantskapet
Representantskapsmøtet er rådets øverste myndighet, og det skal avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

6.1. Innkalling

Innkalling til representatskapsmøtet sendes de tilsluttede organisasjonene senest 6 uker før møtet. Framlegg som ønskes tatt opp på representantskapsmøtet må sendes styret senest 4 uker før møtet. Styret må sende sakspapirene til organisasjonene og styremedlemmene senest 3 uker før møtet.

6.2. Representasjon

Alle medlemmer i de tilsluttede organisasjonene har talerett på representantskapsmøtet. Hver organisasjon kan ha to stemmeberettigede representanter på representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemsorganisasjonene er til stede.

6.3. Stemmerett

Stemmerett på representantskapsmøtet har bare representanter fra de medlemsorganisasjonene som har betalt kontingent for inneværende år. Hver representant har én stemme.

6.4. Saker på Representantskapsmøtet
Representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra styret, melding fra utvalg, regnskap og revisjonsberetning, arbeidsplan, politisk plattform, budsjett, fastsetting av kontingent og andre saker som er satt opp på dagsorden.

6.5. Valg

Representantskapsmøtet velger inntil 6 styremedlemmer, som inkluderer et arbeidsutvalg på 3 medlemmer, 2 varamedlemmer, kontrollkomité på 3 medlemmer, valgkomité på 3 medlemmer og revisor. Representantskapsmøtet skal tilstrebe en best mulig fordeling av plasser i styret mellom medlemsorganisasjonene.

§7. Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte skal holdes dersom ordinært representantskapsmøte gjør vedtak om det, 3 av de tilsluttede organisasjoner krever det, eller styret gjør vedtak om det. Slike møter skal sammenkalles med minst 3 ukers varsel ved rundskriv til de tilsluttede organisasjoner. Møtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§8. NFRs ledelse
Rådet ledes av et styre på inntil 6 medlemmer, som inkluderer et arbeidsutvalg på 3 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Styret kan selv velge å nedsette flere arbeidsutvalg. Rådets daglige leder ansettes på åremål for fire år av gengen med mulig forlengelse på én periode, dersom styret anser det som økonomisk ansvarlig å ansette på åremål. Unntak kan gjøres hvis nødvendig.

§9. Kontrollkomité
Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan. Kontrollkomiteen har ansvar for å kontrollere at Norges Fredsråd overholder egne vedtekter, og at representantskapsmøtets og styrets vedtak blir fulgt opp. Kontrollkomiteen skal rapportere til representantskapsmøtet.

§10. Tvist om vedtektene
Oppstår det tvist om hvordan vedtektene skal tolkes, gir kontrollkomiteen en tolkning som står ved makt inntil representantskapsmøtet gir sin tolkning.

§11. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare gjøres på representantskapsmøtet. Endringsforslagene må være sendt styret senest 4 uker før møtet, og kunngjøres for organisasjonene senest 3 uker før møtet. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på representantskapsmøtet.

§12. Oppløsning av rådet
Norges Fredsråd kan ikke oppløses så lenge minst 2 organisasjoner ønsker å fortsette arbeidet i rådet. I tilfelle oppløsning av Fredsrådets virksomhet skal rådets arkiv ivaretas på en måte som gjør dette allment tilgjengelig, mens øvrige eiendeler skal tilfalle Fredsrådets eiere.

§ 13. Utmelding og eksklusjon

13.1 Organisasjoner som ønsker å melde seg ut av NFR skal meddele dette til styret. Organisasjoner som to år på rad, og etter påminnelse ikke har betalt kontingent, anses som utmeldte.

13.2 Enkeltpersoner kan utelukkes fra verv i Norges Fredsråd og organisasjoner kan ekskluderes som medlem av Norges Fredsråd dersom vedkommende undergraver Fredsrådets formål og verdigrunnlag eller funksjon som samarbeidsorgan på en alvorlig måte.

13.3 Vedtak om utelukkelse fra verv og eksklusjon kan bare fattes av Representantskapet eller ekstraordinært Representantskap med 2/3 flertall. Vedtaket må være begrunnet, og gjelder til det eventuelt oppheves av et senere Representantskap.

13.4 Kun styret kan foreslå til Representantskapet, eksklusjon av en medlemsorganisasjon eller utelukkelse av enkeltperson fra verv.

13.5 Medlemsorganisasjoner som foreslås utelukket fra verv har krav på skriftlig varsel og begrunnelse, og har rett til å tale sin sak for Representantskapet eller ekstraordinært Representantskap før endelig vedtak fattes.

13.6 Ekskluderte medlemsorganisasjoner kan ikke opptas som medlem før tidligst to år etter at eksklusjonsvedtaket er fattet.

Ved­tatt av Repre­sen­tant­ska­pet 14.04.2018