Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som er enige i Fredsrådets verdigrunnlag. Dette verdigrunnlaget er i vedtektenes §3 definert som blokkpolitisk uavhengighet i arbeid for nedrustning og ikkevoldelig konflikthåndtering, og motarbeidelse av krig, militarisme, våpenallianser og global skjevfordeling av ressurser. I tillegg sier verdigrunnlaget at man skal fremme solidaritet, rettferdighet, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle og politiske skiller.

Fredsrådets medlemsorganisasjoner viser i dag stort engasjement for en lang rekke fredssaker som uttrykker dette verdigrunnlaget. Selv om medlemsorganisasjonene naturlig nok har forskjellige utgangspunkt og rammer for sin aktivitet, eksisterer stort overlapp i de konkrete fredssakene organisasjonene brenner for:

 • Regulering av global våpenhandel, den internasjonale våpenhandelavtalen (ATT) og norsk våpeneksport
 • Regulering av droner og autonome våpensystem
 • Atomnedrustning og et internasjonalt forbud mot atomvåpen
 • Defensiv forsvarspolitikk
 • Nobels fredspris
 • Kjønnsbasert vold
 • FN-resolusjonene 1325 Kvinner, fred og sikkerhet og 2250 Ungdom, fred og sikkerhet
 • Dialog, mangfold og tillitsskapende arbeid
 • Fredsdepartement og sivile fredsstyrker
 • Klimatrussel og miljøødeleggelser
 • Bevisstgjøring av det sivile samfunn
 • Beskyttelse av freds- og menneskerettighetsforkjempere

Fredsrådets oppgave er å legge til rette for samarbeid om aktuelle fredspolitiske saker på en måte som oppleves inkluderende av alle medlemsorganisasjonene uten at meningsmangfoldet innsnevres, men som synliggjør og styrker fredsbevegelsen utad.

Fredsrådet skal reflektere mangfoldet av medlemmer, og de enkelte organisasjonene styrkes gjennom samarbeidet. Sammen utgjør vi en stor helhet for den brede fredssaken, og gjennom samarbeid blir organisasjonene bedre rustet til å fronte sine særegne saker. Alle medlemsorganisasjonene i Fredsrådet forplikter seg til å arbeide for fred i tråd med Fredsrådets visjon og verdier – og i tråd med organisasjonenes egne rammer og verdier. Det innebærer at medlemsorganisasjonene vil kunne ha ulike tilnærminger og oppfatninger til konkrete saker.

Vedtatt på representantskapsmøtet 5. april 2019.