Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredsbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftsansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo hvor vi […]

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for 20 orga­ni­sa­sjo­ner i norsk fred­sbe­ve­gelse. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning uten bruk av vold og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. I til­legg har Nor­ges Freds­råd drift­an­svar for det nyetab­lerte Freds­hu­set i Oslo hvor vi […]

I fredens tjeneste

På Norges Fredsråds kontorer sitter en gjeng praktikanter som dedikerer arbeidsdagene sine utelukkende til fredsarbeid. Hvordan arter hverdagen seg for en fredsrådspraktikant, og kan man finne lønn for strevet i en ulønnet stilling? Tekst og foto: Johanne Hoffart Kjersti Metliaas og Ingvild Tanke Nygård gikk inn i praktikantstillinger på Fredshuset i Oslo i høst. Kjersti […]

Vi søker ny driftsansvarlig/regnskapsfører til Fredshuset

Nor­ges Freds­råd søker ny regnskapsfører/driftsansvarlig til Freds­hu­set i Oslo Freds­hu­set i Oslo er Nor­ges største og vik­tigste møte­sted for fri­vil­lig freds­ar­beid. Vi hol­der til sen­tralt i Oslo i Møl­ler­gata 12 i et ungt og aktivt arbeids­fel­les­skap. Her har orga­ni­sa­sjo­nene Nor­ges Freds­lag, LIM-nettverket, Nan­sen Freds­sen­ter, CISV Norge, Nei til Atom­vå­pen, ICAN, PBI Norge og Nor­ges Freds­råd sine kon­to­rer. Freds­hu­set […]

Vil du reise til New York og FN?

Glad i å skrive og samfunnsengasjert? Nei til Atomvåpen og Ukemagasinet Ny Tid inviterer ungdom mellom 16-25 år til å delta i en essaykonkurranse om atomvåpen. Vinneren får dekket reise og en ukes opphold i New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling og høynivåmøtet for nedrustning den 26. september i år. Hva: Skriv […]

Undervisningstilbud

Høsten 2013 vil Norges Fredsråd starte med et undervisningstilbud rettet mot elever i den videregående skole. Hovedformålet med undervisningstilbudet er å stimulere ungdom til økt læring om fredsarbeid i Norge og internasjonalt. Norges Fredsråd og våre medlemsorganisasjoner ønsker å anvende våre kunnskaper til å øke ungdommens bevissthet om fredsarbeid og deres politiske påvirkningsmuligheter. Vedlagt sendes […]

Fredshuset søker ny driftsansvarlig/regnskapsfører

Norges Fredsråd søker ny regnskapsfører/driftsansvarlig til Fredshuset i Oslo Fredshuset i Oslo er Norges største og viktigste møtested for frivillig fredsarbeid. Vi holder til sentralt i Oslo i Møllergata 12 i et ungt og aktivt arbeidsfellesskap. Her har organisasjonene Norges Fredslag, LIM-nettverket, Nansen Fredssenter, CISV Norge, Nei til Atomvåpen, ICAN, PBI Norge og Norges Fredsråd sine kontorer. […]

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo hvor vi […]

FN-observatør gjennom Norges Fredsråd

Nor­ges Freds­råd for­val­ter en fast obser­va­tør­post til FNs gene­ral­for­sam­ling i New York. Obser­va­tø­ren er en del av den offi­si­elle norske dele­ga­sjo­nen og får finan­siert reise og opp­hold gjen­nom UD. Som obser­va­tør ved den norske dele­ga­sjo­nen til FNs gene­ral­for­sam­ling på vegne av freds­or­ga­ni­sa­sjo­nene er man ansvar­lig for å repre­sen­tere freds­or­ga­ni­sa­sjo­nene på en pas­sende måte, lære og rap­por­tere […]