Vi lanserer konkurranse for ungdom!

Er du ung og interessert i fredsspørsmål? Er du opptatt av krig og konflikt, sikkerhet og utvikling, religiøs ekstremisme eller ikkevold? Har du lyst til å skrive, filme eller tegne om det?

Norges Fredsråd lanserer en konkurranse for ungdom mellom 11 og 20 år! Send inn ditt kreative bidrag for å få sjansen til å vinne en flott premie.

NFR løpeseddel - 1 Column Flyer-Blue (1)

Konkurransen er et ledd i feiringen av Fredsrådets 70-årsjubileum i år, hvor vi setter lys på historiske perspektiver og nåværende freds- og forsvarspolitiske spørsmål.

Vi ønsker å gi unge stemmer en plattform for å uttrykke sine meninger om norske og internasjonale sikkerhetsspørsmål. Vi evaluerer de ulike bidragene på bakgrunn av konkurrentenes forståelse og formidling av temaet, i hver sin alderskategori (11-15 og 16-20 år).

Det er fritt valg av tema og bidragsform. En problemstilling kan for eksempel være hvilke utfordringer som forhindrer fred i dag og hvilke løsninger som kan iverksettes i fremtiden. Hvorfor trenger vi en mer fredelig verden, og hvordan kan vi jobbe mot fredelige mål?

Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. Fredsrådet ønsker å pro­mo­tere nyten­kende sivile og ikke-voldelige alter­na­ti­ver til bruk av mili­tær­makt.

Konkurranseregler:

• Du står fritt til å sende inn et bidrag i form av en kronikk (maks 1500 ord), et filminnslag (maks 3 minutter), eller en tegneserie (maks 2 pdf-sider). 
• Ett bidrag per person. Hvis en hel skoleklasse vil delta, kan de levere et fellesbidrag og nominere én person til å motta premie.
• Alderskategoriene, med hver sin premie, er fra 11-15 år og 16-20 år:
• Vinneren i kategorien 11-15 år får reise og tredagers-opphold på en internasjonal fredsleir, i samarbeid med CISV.
• Vinneren i kategorien 16-20 år får bli med en norsk delegasjon til Japan 6. august for markeringene av atombombingene i Hiroshima og Nagasaki.
• Vi publiserer vinnerbidrag og runner-up fra hver kategori på nettsidene våre.
• Fristen for innlevering er: 1. april
• Bidrag sendes til: konkurranse@norgesfredsrad.no

Lurer du på noe, kan du sende oss en epost på post@norgesfredsrad.no

Premie:

11-15 kategori: Reise og tredagers opphold på en av CISVs internasjonale fredsleirer i sommer.

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. CISV er en inter­na­sjo­nal, freds­ut­dan­nende orga­ni­sa­sjon etab­lert i over 60 land i samt­lige ver­dens­de­ler og arbei­der hoved­sak­lig med barn og ung­dom fra 11 år og opp­over.

Vinneren og runner-up vil bli publisert på Fredsrådets nettsider.

16-20 kategori: Tur til Japan for å delta på 70-årsmarkeringen av atombombingen i august.

Den 6. og 9. august er det 70 år siden atombombingen av Hiroshima og Nagasaki. Det blir en stor markering i begge byene, som har markert seg sterkt i arbeidet mot atomvåpen.

Norges Fredsråd vil sende en heldig vinner, mellom 16 og 20 år, til å være med i den norske delegasjonen til Japan. Dette er en unik mulighet til å få innsikt i internasjonale krigshandlinger og viktige diskusjoner om fred og sikkerhet.

Vinneren får finan­siert reise og opphold. Som ungdomsrepresentant er man ansvar­lig for å repre­sen­tere freds­or­ga­ni­sa­sjo­nene på en pas­sende måte, lære om og hente mest mulig kunnskap om den politiske historien, og rap­por­tere om opp­hol­det og rele­vante freds- og forsvarsspørsmål.

De topp to vinnerne i hver sin alderskategori vil bli publisert på Fredsrådets nettsider.

Lykke til!

Materialer:
1. NFR 11-15 plakat 
2. NFR 16-20 plakat 
3. NFR løpeseddel