Vil du være praktikant på Fredshuset?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. I til­legg har Nor­ges Freds­råd drifts­an­svar for Freds­hu­set i Oslo (Møllergata 12) hvor vi dri­ver aktiv arran­ge­ments­virk­som­het som bely­ser nasjo­nale og inter­na­sjo­nale freds­po­li­tiske spørsmål.
Fra februar 2015 søker vi en praktikant til driftsavdelingen på Fredshuset. Er du interessert i markedsføring, praktisk anrettet og ser etter et engasjement i norsk fredspolitisk organisasjonsliv? Da har du kommet til riktig sted.
Arbeidsoppgaver:
 • Utarbeide konkrete strategier for å:
  • Videreutvikle Fredshuset som møteplass for fred og fredspolitikk
  • Styrke og profesjonalisere fredsbevegelsen
  • Markedsføre husets aktiviteter
 • Drive Fredshusets nettside, FB-gruppe og andre nettbaserte informasjonskanaler
 • Bistå driftsleder i den daglige driften av Fredshuset

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra databehandling/administrativt arbeid
 • Praktisk arbeidserfaring/erfaring fra driftsarbeid og organisering
 • Relevant utdanning: markedsføring, kommunikasjon, administrasjon og ledelse, samfunnsvitenskap etc.

Vi kan tilby:

 • Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Rom for utvikling av egne prosjekter
 • Innsikt i norsk fredsbevegelse og organisasjonsliv
 • Muligheter til å påvirke norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Stillingen er minimum 50 %, ønskelig med mer. Varighet er fortrinnsvis ett (1) år, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstart vil være primo februar.

 

Søknadsfrist: 31. januar 2015.