Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for 20 orga­ni­sa­sjo­ner i norsk fred­sbe­ve­gelse. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning uten bruk av vold og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. I til­legg har Nor­ges Freds­råd drift­an­svar for det nyetab­lerte Freds­hu­set i Oslo hvor vi dri­ver aktiv arran­ge­ment­virk­som­het som bely­ser nasjo­nale og inter­na­sjo­nale freds­po­li­tiske spørsmål.

Fra 15. januar 2014 søker vi en prak­ti­kant til vår dag­lige virk­som­het. Prak­ti­kant­stil­lin­gen gir et bredt inn­blikk i hvor­dan freds­be­ve­gel­sen arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for infor­ma­sjon­for­mid­ling, arran­ge­ment­virk­som­het og poli­tisk påvirk­ning. Vi søker en per­son som har sam­funns­fag­lig utdan­nings­bak­grunn, med ønske­lig erfa­ring fra tid­li­gere orga­ni­sa­sjons­ar­beid. Du må kunne ta selv­sten­dig ini­tia­tiv samt jobbe godt i team, ta utford­rin­ger på strak arm og synes at freds– og for­svars­po­li­tiske spørs­mål er inter­es­sant. Kjennskap til sosiale medier er også en fordel. God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stil­lin­gen er mini­mum 50%, ønske­lig med mer. Varig­het: For­trinns­vis ett år, men et halvt år kan også dis­ku­te­res. Stil­lin­gen er uløn­net. Opp­starts­dato: 15. januar 2014.

Nor­ges Freds­råd hol­der til i hyg­ge­lige loka­ler på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12, rett ved Youngstorget.