Vi søker ny driftsansvarlig/regnskapsfører til Fredshuset

Nor­ges Freds­råd søker ny regnskapsfører/driftsansvarlig til Freds­hu­set i Oslo

Freds­hu­set i Oslo er Nor­ges største og vik­tigste møte­sted for fri­vil­lig freds­ar­beid. Vi hol­der til sen­tralt i Oslo i Møl­ler­gata 12 i et ungt og aktivt arbeids­fel­les­skap. Her har orga­ni­sa­sjo­nene Nor­ges Freds­lag, LIM-nettverket, Nan­sen Freds­sen­ter, CISV Norge, Nei til Atom­vå­pen, ICAN, PBI Norge og Nor­ges Freds­råd sine kon­to­rer. Freds­hu­set hadde offi­si­ell åpning i mars 2012. Vi arran­ge­rer ulike semi­nar, kon­fe­ran­ser, fore­drag, film­vis­nin­ger og andre arran­ge­ment, og dri­ver eks­tern utleie av møte– og semi­nar­rom. Vil du være ansvar­lig for drif­ten av Freds­hu­set og være med på videre­ut­vik­lin­gen av Nor­ges vik­tigste arena for debatt om freds­po­li­tiske spørsmål?

Opp­ga­ver: 

– Regn­skap, her­under lønn og budsjettansvar

– Hel­het­lig drift og admi­ni­stra­sjon av Freds­hu­set, her­under kom­mu­ni­ka­sjon med leverandører/huseier/vaktmester, noe tek­nisk ansvar, ansvar for kon­takt med interne og eks­terne leietakere etc.

– Admi­ni­stre­ring av web­side (www.fredshuset.no)

– Mar­keds­fø­ring

– Insti­tu­sjons­byg­ging; videre­ut­vik­ling av Freds­hu­set som arena

Fer­dig­he­ter: 

Søker må ha høy­ere utdan­ning, vel­ut­vik­lede IKT-ferdigheter, gode koor­di­ne­rings– og kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner, god frem­stil­lings­evne munt­lig og skrift­lig, både på norsk og engelsk. Søker må ha erfa­ring med regn­skaps­re­la­terte opp­ga­ver og kunn­skap om regn­skaps­pro­gram­mer. Det er en for­del hvis søker har orga­ni­sa­sjons­bak­grunn og kjenn­skap til og inter­esse for inter­na­sjo­nale poli­tiske spørsmål.

Vi til­byr: 

– Arbeids­sted midt i Oslo sen­trum i et ungt og hyg­ge­lig miljø

– Flek­si­bel arbeidstid

– Varierte arbeidsoppgaver

– Stort nett­verk og kon­takt med mange fri­vil­lige organisasjoner

– 100% stilling

– Til­tre­delse: For­trinns­vis opp­start 15. august 2013

– Lønn etter avtale

– Sted: Freds­hu­set; Møl­ler­gata 12, 7. etg.

Søk­nads­frist: 1. juli 2013.