Norges Nye Forsvarssjef

Adminiral Haakon Bruun-Hanssen (53) tar i dag over som forsvarssjef for general Harald Sunde (59). Dermed får Norge ikke sin første kvinnelige forsvarssjef. Brun-Hanssen tar over som forsvarssjef i en tid da det er stor debatt om samspillet mellom politiet og militæret.  Kvinnelig favoritt Før utnevnelsen av Bruun-Hanssen kom i juli 2013 var flere av den oppfatning […]

Forsvaret gjør en for dårlig jobb

Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserer i dag Forsvaret for ikke å ha fått på plass et IKT-system for regnskap, logistikk og materialhåndtering (LOS) etter å ha brukt 4 milliarder kroner de siste ti år. I følge Kosmo vil dette ha store konsekvenser for de nye kampflyene. Riksrevisjonen kritiserer nok en gang svak fremdrift, reduserte ambisjoner og […]

Nominasjoner til Årets Nobels Fredspris del 6

Først­kom­mende fre­dag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som vi […]

Norden for fred?

Hvilke kompetanse og erfaringer finnes i nordiske fredsorganisasjoner? Norges Fredsråd var denne helgen til stede i København ved oppstarten av nettverket «Norden for fred?». Samarbeidet som foregår mellom høsten 2013 og våren 2016 samler seks organisasjoner i de nordiske landene – Norges Fredsråd, Ålands fredsinstitutt, Finlands Fredsforbund, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige og institusjonen for […]

Forsvaret vil starte elitestyrke for kvinner

Fredag 7. juni skrev VG om hvordan Forsvaret ønsker å etablere en elitestyrke for kvinner. Ifølge reportasjen er målet for elitestyrken å føre til at den første kvinnen i Norge klarer opptakskravene til Forsvarets spesialstyrker.  Norges Fredsråd stiller seg kritiske til at Forsvaret i dette tilfellet vil bruke penger på å sende flere kvinner ut […]

Skriv under på vårt F-35-opprop her!

Skriv under på Norges Fredsråds underskriftkampanje «Stortinget må ta kampflyprogrammet opp til ny vurdering» her! Følg link: http://www.opprop.net/stortinget_ma_ta_kampflyprogrammet_opp_til_ny_vurdering VENNLIGST DEL OPPROPET! Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye F-35 kampflyprogrammet. I første rekke har bakgrunnen for motstanden vært tuftet på blant annet faktumet at Joint Strike Fighter […]

Meningsportefølje om F-35

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye kampflyprogrammet. Vi mener det er ikke er tilstrekkelig med informasjon om jagerflykjøpet i den norske offentlige debatten og at til tross for en rekke nye saksopplysninger i forhold til forventet leveringstid, anskaffelses- og driftskostnader, er det en stilltiende aksept fra […]

Kampflysaken må granskes

Forsvarsanalytiker John Berg skriver i dagens utgave av Aftenposten om hvordan Forsvarets forsøk på å bortforklare NRK Brennpunkts program om kampfly, bekrefter at kampflysaken må granskes. Norges Fredsråd støtter Bergs uttalelser.  Les Bergs kronikk her: Kampflysaken må granskes – Aftenposten 23. april 2013

Verdens dyreste papirfly!

«Brennpunkt rettet tirsdag,16.april, et kritisk blikk på Norges kjøp av jagerflyet F-35. Konklusjonen fra ledende forsvarsanalytikere, militærfaglige stemmer og andre eksperter er slående: F-35 er både et dyrt og dårlig flyvalg. Les artikkelen til daglig leder Hedda Langemyr her: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1038/thread272431/#post_272568

Krig fordrer forankring i Stortinget

Sverre Lodgaard skriver i Dagbladet lørdag 16. mars i artikkelen «Mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse» om behovet for åpen debatt før en eventuell norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Innledningsvis stiller han spørsmålstegn ved hvorvidt det i så henseende er riktig at regjeringen har beslutningsmyndighet, uten Stortingets direkte samtykke. Konklusjonen hans er at prosedyrene som ligger […]