Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for 16 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger.

Fra august 2019 søker vi prak­ti­kan­t til vår dag­lige virk­som­het. Prak­ti­kant­stil­lin­gen gir et bredt inn­blikk i hvor­dan det freds­po­li­tiske nett­ver­ket arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for medie- og infor­ma­sjons­for­mid­ling, arran­ge­ments­virk­som­het og poli­tisk påvirkning.

Ønskede kva­li­fi­ka­sjo­ner:

 • Samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn
 • Dreven i grafisk design
 • Er positiv og har stor arbeidskapasitet
 • Evne til å ta selvstendig initiativ samt jobbe godt i team og ta utford­rin­ger på strak arm
 • Stor interesse for nedrustning, freds– og for­svars­po­li­tiske spørs­mål
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne

 

Arbeids­opp­ga­ver:

 • Planlegge og tilrettelegge arrangement
 • Skrive nyhetsartikler og produsere annen informasjon
 • Monitorere norske mediers dekning av freds- og forsvarspolitiske spørsmål
 • Oppdatere Fredsrådets nettside, sosiale medier og andre nettbaserte informasjonskanaler
 • Bistå i den daglige driften av Fredsrådet

Vi kan tilby:

 • Unik innsikt i fredsbevegelsen og norsk organisasjonsliv
 • Et ungt arbeidsmiljø i nært samarbeid med andre fredsorganisasjoner
 • Å ta del i utviklingen av en spennende organisasjon
 • Erfaring og nettverksbygging fra det fredspolitiske feltet
 • Fleksibel arbeidstid

Stil­lin­gen er 1-2 dager i uka, men tilpasses praktikantens behov. Varig­het er for­trinns­vis et halvt år, med mulighet for utvidelse.

Opp­starts­dato: 26. august  2019.

Sted: Oslo

Er dette noe for deg, send en kortfattet søknad med CV til post@norgesfredsrad.no

For spørsmål, ring rådgiver Oda Andersen Nyborg på 908 39 795, oda@norgesfredsrad.no

Aktu­elle søkere vil bli kon­tak­tet for intervju.

Søknadsfrist: 30. juni 2019