Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. I til­legg har Nor­ges Freds­råd drifts­an­svar for Freds­hu­set i Oslo hvor vi dri­ver aktiv arran­ge­ments­virk­som­het som bely­ser nasjo­nale og inter­na­sjo­nale freds­po­li­tiske spørsmål.

Fra august 2015 søker vi prak­ti­kan­ter til vår dag­lige virk­som­het. Prak­ti­kant­stil­lin­gene gir et bredt inn­blikk i hvor­dan det freds­po­li­tiske nett­ver­ket arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for medie- og infor­ma­sjons­for­mid­ling, arran­ge­ments­virk­som­het, poli­tisk påvirkning og potensielt noe europeisk feltarbeid.

Ønskede kva­li­fi­ka­sjo­ner:
– Samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn
– Er positiv og har stor arbeidskapasitet
– Evne til å ta selvstending initiativ samt jobbe godt i team og ta utford­rin­ger på strak arm
– Stor interesse for freds– og for­svars­po­li­tiske spørs­mål
– Du liker å skrive
– Erfaring fra organisasjonsarbeid
– God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne på norsk

Arbeids­opp­ga­ver:
– Videre­ut­vikle Freds­hu­set som møte­plass for fredspolitikk
– Planlegge og tilrettelegge arrangement
– Skrive nyhetsartikler og produsere annen informasjon
– Monitorere norske mediers dekning av freds- og forsvarspolitiske spørsmål
– Oppdatere Freds­rådets nett­side, sosiale medier og andre nett­ba­serte informasjonskanaler
– Bistå i den dag­lige drif­ten av Fredsrådet og Fredshuset

Vi kan tilby:
– Unik inn­sikt i freds­be­ve­gel­sen og norsk orga­ni­sa­sjons­liv
– Et ungt arbeids­miljø sam­men med andre freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner på Freds­hu­set
– Rom for å utvikle egne prosjekter
– Å ta del i utvik­lin­gen av en spen­nende orga­ni­sa­sjon
– Erfaring og nettverksbygging fra det fredspolitiske feltet
– Fleksibel arbeidstid

Stil­lin­gen er mini­mum 18 timer i uka, ønske­lig med mer. Varig­het er for­trinns­vis ett år, men et halvt år kan også dis­ku­te­res. Stil­lin­gen er uløn­net. Opp­starts­dato er 24. august  2015.

Nor­ges Freds­råd hol­der til i hyg­ge­lige loka­ler på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 rett ved Youngs­tor­get, Oslo.

For å gi et best mulig inntrykk av deg som person oppfordrer vi til å ta i bruk video-verktøyet “SkillHeart”, i stedet for å sende en vanlig søknad. For å registrere deg og laste opp din video-presentasjon og CV, kopier denne linken: https://app.skillheart.com/ii_5564413e72953

Aktu­elle søkere vil bli kon­tak­tet for intervju.

Søknadsfrist: 9. juni 2015

Les om tid­li­gere prak­ti­kan­ters hver­dag i Nor­ges Freds­råd her.