USA-baser i Norge truer norsk sikkerhet – Stortinget må avvise SDCA-avtalen

Dette er en uttalelse fra Norges Fredsråds representantskap 25. mai 2024:

USA-baser i Norge truer norsk sikkerhet – Stortinget må avvise SDCA-avtalen

Norges Fredsråd er imot at Norge avgir suverenitet og overfører myndighet av norsk territorium til amerikanske militærbaser. Myndighetene sier at det er for å forsvare Norge, men slik er det ikke. USA vil ha baser i Norge for å ivareta USAs internasjonale stormaktsinteresser. De 12 norske basene inngår i USAs store internasjonalt nettverk av baser rundt om i verden, vel 800 i over 80 land. I Norden er USA i ferd med å etablere 47 slike baser. Dette er ikke en Nato-avtale.

Stortinget godkjente med stort flertall den bilaterale avtalen med USA om å overlate 4 såkalte «omforente områder» (SDCA- Supplementary Defence Cooperation Agreement) i 2022. Nå har regjeringen inngått en ny SDCA-avtale om å øke antallet til 12. Fordi Norge avgir suverenitet til USA, må Stortinget godkjenne avtalen. Det er urovekkende at regjeringen bagatelliserer den betydelige myndighetsoverføringen til amerikansk militærbruk. Vi ber Stortinget avvise avtalen når de skal behandle saken 30. mai og kreve grundigere vurderinger og en opplysende debatt.

Avtalen gir USA fri og eksklusiv militær tilgang til områdene som Norge fraskriver seg retten til å kontrollere hva USA lagrer av utstyr og våpen. De fleste basene ligger på de viktigste norske militærbasene. Avtalen avklarer ikke hvor stor del av områdene USA skal ha eksklusiv tilgang til, og om USA kan fortrenge norsk eller for den saks skyld NATOs bruk av de norske basene.

USAs stormakts-strategi går ut på å kunne opptre uforutsigbart og fleksibelt for om nødvendig å stå imot trusler fra både Russland og Kina samtidig. De ønsker raskt og effektivt å kunne ta i bruk sine baser, som ligger hensiktsmessig til, med tilgang til det utstyret de trenger. I denne strategien har USA integrert konvensjonelle – og atomvåpen i sine styrker for å øke uforutsigbarheten. Det er en forutsetning at det er lett tilgjengelig både konvensjonelle- og atomvåpen på basene. Denne type avskrekking øker farene for at rask eskalering kan komme ut av kontroll, og for misforståelser og tekniske feil med katastrofale følger.

Det står i avtalen at den er i samsvar med norsk basepolitikk. Norsk basepolitikk fra 1949 slår fast at det ikke skal være lagret atomvåpen på norsk jord i fredstid. Men, i baseavtalen med USA kan norsk basepolitikk og annet tilsidesettes av USA dersom de mener begrensningene ikke samsvarer med deres «tjenstlige behov». Grunnlovens §1 om norsk suverenitet er dermed svekket fordi den militære myndigheten over områdene er overdratt til USA. Vi er urolige for at en økning av det amerikanske nærværet under USAs kommando i Norge og Norden vil øke spenningen i nordområdene og øke faren for at våre områder kan bli bombemål også med atomvåpen i stormaktskonflikter.

Vi mener regjeringens framstilling er mangelfull og tilslørende når USAs globale stormaktsstrategi verken er analysert i avtalen eller i stortingsproposisjonen. For stor tiltro til stormakten USA svekker befolkningens sikkerhet, vårt demokrati og vår selvstendighet. Vi frykter for økt fare for bruk av atomvåpen på og fra norsk territorium.

Vi ber Stortinget innstendig om å avvise avtalen og rette fokus på hvordan sikre fred og sameksistens i vår del av verden i en tid med krig, uroligheter og miljøødeleggelser.

 

Norges Fredsråds representantskap
25. mai 2024