Unge stemmer for fred og nedrustning

I en verden preget av konflikt, ulikhet og miljøtrusler, er fred mer enn noensinne en avgjørende prioritet. Fredsbevegelsen domineres i disse dager av den eldre garde, men tiden er inne for å gi yngre generasjoner en mer sentral rolle. Å inkludere unge mennesker i fredsarbeid er ikke bare et moralsk ansvar; det er også en nødvendighet for å sikre bærekraftig fred og en trygg fremtid uten atomvåpen.

Unge som framtidens fredsbyggere

Unge mennesker er framtidens ledere, og våre synspunkter og engasjement er kritiske for å skape en verden der fred råder. I Norge har vi en lang tradisjon for å fremme demokrati, likhet og menneskerettigheter, men vi må ikke glemme at dagens unge har vokst opp i en tid med raske endringer og globale utfordringer. Dette gir oss helt unike perspektiver på hva som skal til for å bygge en fredeligere verden, og dette er spesielt relevant rundt spørsmål om atomvåpen og nedrustning.

Atomvåpen representerer en av de største truslene mot menneskeheten. Selv om den kalde krigen er over, eksisterer det fortsatt tusenvis av atomvåpen rundt om i verden, klare til å utslette hele byer og skape global katastrofe. Dagens ungdom har vokst opp med uendelig av kunnskap lett tilgjengelig om de katastrofale konsekvensene av atomvåpen. Ungdom er naturlige allierte i kampen for en atomfri verden. Vår fremtid står på spill, og vi aksepterer ikke at foreldregenerasjonen vår skal tukle med sikkerheten til fremtiden vår.

Et mer inkluderende fredsarbeid

Så hvor kan dere starte? For å inkludere oss unge i fredsbevegelsen, må dere først og fremst gi oss en stemme. Inviter ungdomsorganisasjoner til møter og be om innspill. Skap arenaer hvor unge mennesker med stort og lite engasjement kan delta i beslutningsprosesser. Vi må fortsette å sikre at god og kunnskapsbasert informasjon om fred og fredsprosesser fortsatt er en del av skoleplanen, slik at unge lærer om konfliktløsning, toleranse og samarbeid fra tidlig alder av. Vi må jobbe for å fjerne barrierer som hindrer unge i å delta i fredsarbeid. Dette inkluderer å gi økonomisk støtte til unge aktivister, sikre representasjon i beslutningsfora, og fremme internasjonale samarbeid som gir unge muligheten til å lære av og bidra til globale freds- og nedrustningsinitiativ.

Når unge mennesker blir inkludert i fredsbevegelsen, bidrar vi til en mer bærekraftig fred. Fred er ikke noe som kan oppnås med en enkel løsning eller over natten. Det krever kontinuerlig arbeid, engasjement og samarbeid på tvers av generasjoner. Ved å inkludere unge sikrer vi at fredsbevegelsen ikke bare ser på kortsiktige mål, men også på de langsiktige konsekvensene av våre handlinger. Det er, til syvende og sist, vår fremtid det handler om.

Nåtidens kriser

Verdenssamfunnet står i dag overfor en rekke alvorlige kriser som krever oppmerksomhet og handling. Krigen i Ukraina har ført til enorme menneskelige lidelser og destabilisering i Europa. I Gaza fortsetter konflikten med ødeleggende humanitære konsekvenser, og mange andre kriser rundt om i verden blir ofte glemt. Myanmar, Sudan og flere andre steder lider under krig og konflikter som ikke får like mye oppmerksomhet, men som fortsatt har ødeleggende virkninger på millioner av mennesker.

Vi unge ser disse krisene i sanntid gjennom sosiale medier, og vi er mer bevisste enn noen gang på behovet for en aktiv og effektiv fredsbevegelse. Vi forstår at fred ikke bare handler om fravær av krig, men også om å bygge samfunn basert på rettferdighet, likestilling og bærekraftig utvikling. Vårt engasjement er essensielt for å håndtere disse krisene på en helhetlig måte.

Unges engasjement for en mer rettferdig verden

Jeg ser et økende engasjement blant unge i spørsmål om klima, likestilling, sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Dette engasjementet må oversettes inn i dagens til fredsarbeid, særlig når det gjelder kampen for nedrustning. Unge mennesker har en naturlig evne til å tenke utenfor boksen, vi utfordrer det etablerte og bruker ny teknologi til å spre budskapet vårt. Når vi engasjerer oss i fredsbevegelsen, så er jeg overbevist om at vi bringer med oss kreativitet og energi som kan revitalisere og berike bevegelsen.

Kjære fredsbevegelse, vi har en jobb å gjøre! Det er ikke lenger frivillig å gjøre en ekstra innsats for å inkludere unge, det er en nødvendighet. Vi må anerkjenne potensialet til dagens unge og gi dem verktøyene de trenger for å gjøre en forskjell. Ved å samarbeide på tvers av generasjoner kan vi bygge en mer fredelig og rettferdig verden, hvor alles stemme blir hørt. Unge mennesker må være i frontlinjen i kampen mot atomvåpen og for global nedrustning, for deres fremtid og vår kollektive sikkerhet. Vi har ingen tid å miste.

 

Eline Heidisdatter Lorentzen
23 år
Styreleder Norges Fredsråd