Stortinget bør stanse våpeneksport til India

Publisert 15.01.14 i Dagsavisen, Tekst: Alexander Harang fra Norges Fredslag. Foto: Johanne Hoffart

Stortinget behandler i skrivende stund en melding om norsk våpeneksport. Når innstillingen til denne meldingen skal avgis i morgen har partiene en enestående mulighet til å si klart ifra hvem de mener ikke bør få importere krigsmateriell fra Norge.

Vi i Fredslaget følger den norske våpeneksporten nøye. Siden 2009 har vi derfor registrert at norsk forsvarsindustri i økende grad sikter seg inn mot det store indiske våpenmarkedet. Dagsavisens avsløring om endringer i norsk våpeneksportpolitikk ovenfor India 6. januar, er i denne sammenheng svært alvorlig. Det verste med dagens situasjon er at politikkendringen ovenfor India som Dagsavisen avslørerikke er behandlet i Stortinget.

Ut fra de årlige eksportkontrollmeldingene Utenriksdepartementet (UD) produserer for Stortinget, ser vi at det i 2010 ble åpnet for norsk krigsmaterielleksport til India. Dette var en endring i eksportpraksis, etter at UD foregående år hadde nektet norske våpenprodusenter eksport til India. I 2011 økte så norsk krigsmaterielleksport til India med over 1.5 millioner nok, mens det i siste eksportkontrollmelding (Mld St 49 fra 2013) fremkommer at slik eksport opphørte i 2012. Samtidig melder Dagsavisen at det i 2012 ble åpnet for eksport av nye typer krigsmateriell dette året (såkalt A-materiell), og at Forsvarsdepartementet sammen med våpenindustrien har vært på våpenpromoteringstur til landet så sent som i desember 2013. Da årets Melding til Stortinget om norsk våpeneksport skal informere om endringer i eksportpraksis og dertil regelverk i 2012, mener vi i Fredslaget at informasjonen Dagsavisen nå frembringer selvsagt skulle vært redegjort for i den våpenhandelmeldingen Stortinget i skrivende stund behandler. At meldingen ikke orienterer om politikkendringen er svært alvorlig.

Fredslaget mener minst fire kriterier i det norske eksportkontrollregelverket taler for at norsk eksport av krigsmateriell til India ikke skal tillates. Dermed bør heller ikke slik våpeneksport promoteres, slik Dagsavisen avslører. For det første er India part i et svært destabiliserende våpenkappløp med Pakistan, landet UD forøvrig har gitt flest avslag på eksportlisenssøknader i forhold til det siste tiåret. India er også deltagende i våpenkappløpet i Sør-Kinahavet, med land som Kina, Vietnam, Malaysia og Indonesia. Indias rolle i regionens våpenkappløp er også avgjørende for at landet er blitt verdens største våpenimportør, og dermed utgjør et betydelig markedspotensiale for norsk våpenindustri i dag. Samtidig som India øker sitt enorme militære forbruk gjennom våpenimporten, er India også det landet i verden med flest fattige. Landets våpenimport synes å gå på bekostning av landets fattigdomsbekjempelse. I tillegg preges India av interne konflikter og menneskerettighetsbrudd, der også statlige sikkerhetsstyrker dreper og torturerer. Alle disse fire beveggrunnene for å stoppe den norske våpeneksporten til India burde få Stortinget til å sette foten ned for den kontroversielle eksporten.

Flere av kriteriene i EUs adferdskodeks for våpeneksport, som også er legalt bindende for Norge, burde av overnevnte grunner forhindret norsk krigsmaterielleksport til India. Herunder spesielt kriterium 4, hvilke adresserer mottakerlandets rolle i våpenkappløp og regional stabilitet, kriterium 8, som sier at eksporten ikke skal undergrave mottakerlandets evne til utvikling, kriterium 2 om respekt for menneskerettigheter i mottakerlandet og kriterium 3 om hensyn til intern sikkerhetssituasjon i mottakerlandet.

Fredslaget har fremlagt den overnevnte argumentasjon om hvorfor Norge ikke burde tillate eksport av krigsmateriell i høringer på Stortinget ved en rekke anledninger. Vi tok opp saken både i høring om forsvarsbudsjettet for 2014, og i høringen om norsk våpeneksport i desember 2013. Vi vet derfor at Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget er kjent med våre argumenter imot våpeneksporten til India, men etterlyser fortsatt svar på hvordan partiene i komiteen vil forholde seg i saken.

I morgen skal Utenriks- og forsvarskomiteen imidlertid avgi sin innstilling til fjorårets våpeneksportmelding. Her er det altså fortsatt mulig å endre norsk våpeneksportpolitikk ovenfor India, om da politikerne måtte ønske dette. Fredslaget venter i spenning.