Samvittighetens naive handlingsbehov

Bård Larsen hevder i VG 11.11 at den eneste umiddelbare løsningen på IS’ krigføring er militær intervensjon, og at parolene “Stopp ISIS” og “Støtt Kobanê” derfor var uheldige. Norges Fredsråd og Norges Sosiale Forum er ikke enig i kritikken.

Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd og Nina Skranefjell, leder i Norges Sosiale Forum

Blant de tilsluttede til markeringen 1.11 var det grupperinger både for og imot internasjonal militærinnsats. Markeringen, som var en del av en global solidaritetsdag for Kobanê, tok ikke stilling til hvordan man skulle støtte byen.

På Globaliseringskonferansen hadde Norges Sosiale Forum (NSF) besøk av det Irakiske Sosiale Forum. Deres beskjed er klar: Det er en feilslutning å tro at utenlandske bakkestyrker er løsningen på problemet. Utenlandsk militær tilstedeværelse er uønsket. Målrettede luftangrep, som ikke rammer sivilbefolkningen, blir likevel ønsket velkommen av mange. Militærinnsatsen må da ha tydelige målsetninger forankret i en FN-resolusjon. Dersom vi ikke har klare strategier for å sikre at konsekvensene på kort og lang sikt er beskyttelse av sivile, blir det også feil å gjemme seg bak det folkerettslige prinsippet Responsibility to protect.

En USA-ledet intervensjon kan forlenge konflikten, og i verste fall øke gapet mellom Islam og Vesten gjennom å underbygge verdensbildet IS forfekter. IS rekrutterer fra en befolkning hvor mange har sterke antivestlige holdninger etter den pågående  krigen mot terror. Det er en tankevekker at amerikanske fengsler i Irak har fungert som fostringsanstalt for IS- ledere. Vi må ta høyde for årsakene til konflikten, ellers risikerer vi å bidra til forverrede tilstander, slik tilfellet har vært i Afghanistan, Libya og Irak.

IS’ bestialske fremferd og terroriseringen av sivilbefolkningen krever likevel at det internasjonale samfunnet engasjerer seg, og vi støtter Larsens argument for at dette er et globalt ansvar.

Som NSF og fredsbevegelse er det ikke vår oppgave å slutte oss til krigstrommene, selv om situasjonen er prekær. Vi velger heller å vise solidaritet ved å løfte fram stemmer fra det berørte sivilsamfunnet, peke på problemene som militærinnsats medfører, og foreslå alternative løsninger. Sist men ikke minst støtter vi det Irakiske Sosiale Forum som understreker viktigheten av forankring i FN ved enhver militærinnsats.

Ofte blir vi som forfekter ikkevoldelige konfliktløsninger ansett for å være naive og virkelighetsfjerne. Etter et blikk på dagens Irak, Afghanistan og Libya er det naivt å tro at militær intervensjon uten klare strategier er løsningen på kampen mot IS. Med den solide dokumentasjonen vi har på hvor galt det har gått i mange tidligere intervensjoner, er det naturlig at bevisbyrden for militær maktbruk bør ligge hos dem som mener at dette er en umiddelbar og god løsning, for historien forteller oss noe annet.