Oppdatering fra Fredsrådets observatør

Norges Fredsråd har en observatør i FNs 69. generalforsamling. Observatøren representerer fredsorganisasjonene og vil gi oss daglige oppdateringer på det som skjer i generalforsamlingen, med hovedvekt på saker knyttet til nedrustning. Her kommer en oppdatering fra første dag i FN.

Skrevet av: Margrethe Kvam Tingstad, IKFF

Min første dag her i FN begynte med å stå i kø med veldig mange andre som skulle ha sine adgangspass. Køen utgjorde et “mini-FN” i seg selv med representanter fra mange stater. Komitemøtene var godt i gang da passet var på plass, og etter en halvtime i 3. komite ble tiden som var igjen tilbrakt i 1. komite “General debate on all disarmament and international security agenda items”.

Det er alltid interessant å høre hva enkelstater holder fram og betoner. Noen påpekte de prosessene som tross alt har pekt i riktig retning, som for eksempel arbeidet med oppfølging av konvensjonen om forbud av kjemiske våpen, og våpenhandelsavtalen som er ventet å tre i kraft innen utgangen av inneværende år. Arbeidet mot et forbud mot atomvåpen sto sentralt hos mange innledere, sammen med Prøvestansavtalen (CTBT). Avtalen forbyr all atomprøvesprengning på jordas overflate, i atmosfæren, i havet og under bakken. Den ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1996, men er ikke gyldig som internasjonal avtale ennå i påvente av spesifikke staters underskrift. Innleggene i den generelle debatten er nettopp relativt generelle og uttrykker alle en velvilje for en felles agenda.

Noe mer konkret med hensyn til mulige veier videre var en såkalt “side event” rundt årets lansering av UNODA Occasional Papers No. 26, “The New Zealand Lectures on Disarmament” ved Angela Kane. Den er basert på seks foredrag som High Representative for Disarmament Affairs, Angela Kane, har holdt i 2014, og er vel verd å lese.

Kane har et klart språk og anbefalinger til hvordan nedrustningskonferansen (CD) skal komme opp fra grøften, “ditch of inaction”, hun mener den befinner seg i. Kane viser for øvrig til et stort folkelig engasjement i NZ rundt nedrustning, og viser til landet som et foregangsland i disse nedrustningsspørsmål.