Norges Fredsråd positive til årets Nobels fredspris

OPCW Director General Ahmet Uzumcu speaks during a news conference in The Hague

Norges Fredsråd vil i forbindelse med nobelkomiteens kunngjøring av Nobels Fredspris 2013, uttrykke sin støtte til at Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) i år mottar Nobels Fredspris.

– Norges fredsråd er svært positive til at nedrustningskomponenten nå kommer i fokus for Nobels fredspris. I Alfred Nobels testamente står det nettopp at de som har arbeidet mest med nedrustning skal hedres med en fredspris. OPCW har de siste årene redusert kjemiske våpen i verden med 80 prosent. Dette vil også gi et godt politisk momentum for det videre krevende arbeidet med å destruere kjemiske våpen i Syria, sier Hedda Langemyr.

– Det at OPCW i år har mottatt Fredsprisen kan også gi vind i seilene for organisasjoner som ICAN (Kampanjen for et forbud mot atomvåpen), Nei til Atomvåpen og Norske Leger mot Atomvåpen som jobber for å få på plass en konvensjon for å forby atomvåpen internasjonalt.

Norges Fredsråd vil sammen med Nei til atomvåpen gå sammen om å arrangere fakkeltoget  10. desember, for å hedre årets Nobels Fredspris, avslutter Langemyr.

En av våre medlemsorganisasjoner, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, har laget følgende pressemelding om tildelingen. Den kan leses i sin helhet her: http://www.ikff.no/nobels-fredspris-2013/

Her kan man også lese International Peace Bureaus (IPB) sin uttalelse: http://www.ipb.org/web/index.php?mostra=news&menu=News&id_nom=IPB+welcomes+Nobel+Peace+Prize+for+OPCW

Norges Fredsråd er en paraplyorgan for norsk fredsbevegelse. Norges Fredsråd jobber aktivt for å promotere konfliktløsning, nedrustning og kompetanseheving i norske fredsmiljøer, og er en partipolitisk uavhengig og selvstendig aktør.  

//

Norwegian Peace council is an umbrella organization for the Norwegian peace movement who works actively to promote conflict resolution, disarmament and non violence. Norwegian Peace Council is a political independent and autonomous actor.

The Norwegian Peace Council is very positive to the fact that disarmament is the main component in this year Nobel Peace Prize. Alfred Nobel`s will clearly states that those who have worked the most for disarmament should be honoured with the Peace Prize. OPCW have in a relatively short timeframe managed to reduce chemical weapons with 80 per cent. This will also give an important political momentum for the challenging work ahead with the destruction of the chemical weapons in Syria, Hedda Langemyr states.  

The fact that an organization like OPCW has been awarded with Nobel’s Peace Prize will be immensely important for organizations like ICAN, No To Nuclear Weapons and Norwegian Doctors Against Nuclear Weapons who are currently working towards a convention to ban nuclear weapons, Langemyr continues.

The Norwegian Peace Council will together with No To Nuclear Weapons arrange a torch precession  December 10th to show support and honour this year`s winner of the Nobel Peace Prize, says Langemyr.