Nominasjoner til Årets Nobels Fredspris del 6

Først­kom­mende fre­dag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som vi ønsker å åpne for debatt om hvilke nomi­nerte leserne ten­ker er ver­dige vin­nere av prisen.

Nor­ges Freds­råd har tid­li­gere pre­sen­tert Nobels freds­pris nomi­nerte Magda Gobran GorgyAles Bia­liat­skiMor­de­chai Van­unuDenis Muk­wege og Gene SharpNeste nomi­na­sjon kom­mer fra Snorre Valen. Parlamentarisk 2. nestleder for Sosialistisk Venstreparti og medlem av utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Han nomi­ne­rer Bradley Manning.

Bradley Manning er amerikansk soldat, tiltalt for å ha lekket flere hundre tusen klassifiserte dokumenter til WikiLeaks. Dokumentene avslørte korrupsjon, krigsforbrytelser og manglende respekt for andre demokratiske staters suverenitetsprinsipp i internasjonale relasjoner. Disse avsløringene  har videre bidratt til debatt omkring USAs rolle og engasjement i  det internasjonale  samfunn, sivile tap i krig og regler for engasjement.  

Bradley Manning har vært fengelset i mer enn 1000 dager av den amerikanske stat. Han har tilbrakt over ti måneder av denne perioden i isolat under forhold som er kritisert for manglende humanitære forhold. Manning sitter fremdeles fengslet, uten dom, og risikerer livstidsstraff dersom han blir kjent skyldig.

Snorre Valens uttalelse til Adressa omhandler både Snowden og Manning:
”Fred er ikke bare fravær av vold, det er også frihet, demokrati. Å beskytte enkeltmennesket mot overgrep i terrorens navn, slik Snowden har gjort, er grenseoverskridende fredspolitisk arbeid. Mannings lekkasjer bidro til den arabiske våren med avsløringer om den politiske eliten og til avslutning av Irakkrigen. Nobelkomiteen har vært veldig flinke til gi store, sterke, vestlige maktinstitusjoner fredsprisen. Å gi den til noen som utfordrer de samme institusjonene, og hisser på seg USA, vil vise atskillig mer guts, mener SVs mann i utenrikskomiteen.” (Adressa, 24.9.13).

I tillegg til stortingsrepresentant Snorre Valen, er det flere andre som har nominert Bradley Manning. Blant annet har politiskere fra Island og medlemer av Det  europeiske parliament for PPI, Sverige. Den nettbaserte aktivist organisasjonen, RootsAction, har videre samlet inn over 103 000 underskrifter til støtte for at Manning skal motta prisen.

Ved å tildele Bradley Manning Nobels Fredspris, vil den mørke skyen som har ligget over nobel komiteen siden Obama fikk prisen i 2009 forsvinne, skriver RootsAction i sin begrunnelse for nominasjonen. Det påpekes at en enkelt person ikke har gjort mer enn Bardley Manning for å forhindre ”the madness of militarism”, som Martin Luther King Jr. kalte det. Tildelelsen av Nobels Fredspris til Bradley Manning vil understreke den viktige rollen varslere (whistblowers) spiller i promotering av fred og demokrati. Sannhet er en forutsetning for fredsarbeid. Uten sannhet vil fredsarbeid bli et retorisk forsøk, fremfor et virkelig forsøk, avslutter RootsAction. 

Norges Fredsråd mener at Bradley Manning er en god kandidat til Nobels Fredspris. Bradley Manning lekket informasjon som bidro til å skape debatt om USAs utenrikspolitikk og metoder i krig. I Alfred Nobels testamente heter det at fredsprisen bør gå til den person som har gjort mest for «reduksjon av militærstyrker». De lekkede dokumentene avslørte grove krigsforbrytelser, tortur og korrupsjon gjennomført av USA, og bidro til  avslutting av Irak-krigen. Norges Fredsråd mener nobelkomiteen burde  anerkjenne at åpen informasjon er avgjørende for demokrati og fred, og at Bradley Manning er en god kandidat i dette henseende.