Ivar Flaten vinner Ikkevoldsprisen 2015

Nor­ges Freds­råd gra­tu­le­rer Ivar Fla­ten som vin­ner av Ikke­volds­pri­sen 2015. Gjen­nom arbei­det sitt har Fla­ten bidratt til å gjøre inte­gre­ring og kul­tu­relt mang­fold til en posi­tiv del av livet i Dram­men og især Fjell bydel. Pri­sen deles ut man­dag 18. januar på Holte­ki­len folke­høg­skole. Under føl­ger presse­mel­din­gen fra nomi­na­sjons­ko­mi­teen, hvor også Nor­ges Freds­råd er repre­sen­tert.
Oslo, 11. januar 2016

Ikke­volds­pri­sen i Mar­tin Luther Kings Ånd

Vårt ønske er en fre­de­li­gere ver­den. Fei­ring av King-dagen og utde­ling av ikke­volds­pri­sen ret­ter opp­merk­som­he­ten mot rett­fer­dig­het og fred med ikke­vold som red­skap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi opp­muntre og støtte dette.

Nor­ges kristne råd, Holte­ki­len folke­høg­skole og Det Norske Bap­tist­sam­funn står sam­men om King-dagen og mar­ke­rin­gen av Mar­tin Luther King Jr’s ikke­vol­de­lige forsoningsarbeid

Ikke­volds­pri­sen 2016 går til:
Ivar Fla­ten

Begrun­nelse:
Nomi­na­sjons­ko­mi­teen ønsker å til­dele ikke­volds­pri­sen til Ivar Fla­ten på grunn av hans inn­sats for å bygge bro på tvers av kul­tur og tro i Dram­men på disse områdene:

  • Etab­le­rin­gen og årlig gjen­nom­fø­ring av «Dram­men Gjeste­bud» som har blitt et sterkt uttrykk for bro­byg­ging på tvers av kul­tur og tro i Drammen.
  • Arbeid gjen­nom Dram­men og Omegn Tros– og livssynssamfunn
  • Evnen til å skape dia­log i prak­sis gjen­nom like­verd og del­ta­gelse i lokalsamfunnet.
  • «Dram­men sacred Fes­ti­val» som en mar­kant arena for bro­byg­ging og fred gjen­nom dia­log og kunst

Sum­men av hans inn­sats på disse områ­dene har ført til at inte­gre­ring og kul­tu­relt mang­fold har blitt en posi­tiv del av livet i Dram­men og især Fjell bydel.

Ivar Fla­ten frem­mer gjen­nom sitt arbeid mange av de samme idea­ler og den samme ånd som Mar­tin Luther King viet sitt liv til. 

Ikke­volds­pri­sen deles ut av med­lem i nomi­na­sjons­ko­mi­teen Bernt Aar­dal i for­bin­delse med mar­ke­ring av King­da­gen 2016 på Holte­ki­len folke­høg­skole, Michelets vei 55, 1368 Sta­bekk man­dag 18. januar kl 18.00. 

Nomi­na­sjons­ko­mi­teen for Ikke­volds­pri­sen har bestått av:
Bernt Aar­dal, Pro­fes­sor ved Insti­tutt for stats­vi­ten­skap, Uni­ver­si­te­tet i Oslo
Tuva Grims­gaard, Nor­ges Freds­råd
Berit Hagen Agøy, Gene­ral­sek­re­tær Mel­lom­kir­ke­lig Råd
Anne Sen­der, sek­re­ta­riats­le­der, Sam­ar­beids­rå­det for tros– og livs­syn­sam­funn i Norge
Karin Suizu, lærer Holte­ki­len Folke­høg­skole
Per Midt­eide tid­li­gere gene­ral­sek­re­tær Det Norske Bap­tist­sam­funn
Fred­rik Kru­ne­nes miljø­te­ra­peut, repre­sen­tant for Det Norske Baptistsamfunn