Kronikk: Forhandlingsvilje ga Fredspris

I dag deles Nobels Freds­pris ut i Oslo Råd­hus, og vi for­be­re­der oss på stor­slått fei­ring! Tra­di­sjo­nen tro arran­ge­rer Freds­rå­det fak­kel­tog for vin­nerne i kveld, kl. 17:30 på Jern­bane­tor­get. I dagens utgave av Dag­bla­det har Nor­ges Freds­råd sam­men med med­ar­ran­gø­rer for fak­kel­to­get et hoved­inn­legg der vi skri­ver om årets vin­nere; Den tuni­siske kvar­tet­ten for nasjo­nal dialog.

Dia­log­kvar­tet­ten ble dan­net i 2013 som et resul­tat av en demo­kra­ti­se­rings­pro­sess nær kol­laps. Kvar­tet­ten består av fire orga­ni­sa­sjo­ner som repre­sen­te­rer ulike lag av det tuni­siske sivil­sam­fun­net: fag­be­ve­gel­sen UGTT, arbeids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen UTICA, men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen LTDH og advo­kat­for­enin­gen ONAT. Gjen­nom dia­log med både regje­rings­par­ti­ene og oppo­si­sjo­nen styr­ket kvar­tet­ten sivil­sam­fun­net og men­neske­ret­tig­he­tene, i et sam­funn som fort­satt var pre­get av årtier med under­tryk­kelse og over­grep. Resul­ta­tet ble et vei­kart for demo­kra­tisk over­gang, og den nye grunn­lo­ven er i dag kjent som regio­nens mest demo­kra­tiske. Som repre­sen­tan­ter fra Nor­ges sivil­sam­funn ønsker vi å hedre kvar­tet­ten og det tuni­siske sivil­sam­fun­net med et stor­sla­gent fak­kel­tog og folke­fest i dag.

Les hele inn­leg­get her.