Verdig fredspriskandidat #5: Campaign to Stop Killer Robots

Campaign to Stop Killer Robots ble lansert i 2013, og er en internasjonal koalisjon av ikke-statlige organisasjoner som jobber for et forbud mot programmerte selvstyrte våpensystemer. Disse våpnene fungerer som roboter med kunstig intelligens. De er forhåndsprogrammerte til å selv vurdere situasjoner på slagmarken ut fra gitte preferanser, og iverksette angrep uten mennesklig inngripen. Rasjonelle vurderinger av situasjoner på slagmarken uteblir, og det oppstår umiddelbart juridiske problemer: Kan en robot dømmes for krigsforbrytelser? Slike våpensystemer bryter fundamentalt med sivil rett, internasjonal humanitær rett og menneskerettighetene.

Det er flere aspekter som er svært problematiske ved disse våpensystemene. For det første er det liten sannsynlighet for at en robot vil kunne skille mellom sivile og militære på slagmarken. I følge krigens rett er det bare fiendens styrker som er legitime angrepsmål. Hvordan skal en robot kunne skille lovlige fra ulovlige mål, da dette er vanskelig nok ved vanlig krigføring?

For det andre er det usansynlig at et selvstyrt våpen vil ta proporsjonalitet i betraktning ved et angrep. Se for deg følgende: det blir kastet en stein mot en robot. Steinen kommer fra en barneskole. Robåten oppfatter dette som et angrep, og utsletter følgelig barneskolen. Proposjonalitet i krigføring er viktig, både i forhold til internasjonal rett og for å hindre konflikteskalering. 

Et tredje problem knyttes til ansvarlighet. Hvem skal stå til ansvar for krigshandlingene som blir utført? Programmereren? Produsenten? Underprodusenter? Ansvaret blir fordelt utover en større og muligens uidentifiserbar gruppe mennesker. I siste instans blir det svært vanskelig å ta krigsforbrytelser til den Internasjonale Krigsforbryterdomstolen i Haag. 

For det fjerde senkes terskelen for å gå til krig. En lavere sannsynlighet for mennesklige tap i egne rekker kan gjøre det mer attraktivt å iverksette angrep mot fremmede makter. Droner, fjernstyrte våpensystemer, havner også under dette problematiske aspektet. 

Campaign to Stop Killer Robots har to hovedmål. Det ene er å stoppe utviklingen av selvstyrte våpensystemer gjennom internasjonale forbud. Det andre er å møte utfordringene bruken av våpnene medbringer i interasjonal rett. Våpnene må tilpasses lovene, ikke vice versa! Kampanjen jobber for fred gjennom en nedrustningsstrategi, og er derfor helt i tråd med Alfred Nobels testamente som vektlegger nettopp dette som en vei til fred. Å gi Fredsprisen til Campaign to Stop Killer Robots vil sende et viktig signal: sivile i krigsområder trenger beskyttelse, ikke maskiner som tenker selv.

Les mer om kampanjen her, og om våre øvrige verdige kandidater her