Vil du være praktikant for Norges Fredsråd i Tromsø?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk påvirk­nings­ar­beid arbei­der Nor­ges Freds­råd for ned­rust­ning og kon­flikt­løs­ning, og ser mili­ta­risme, våpen­al­li­an­ser og skjev glo­bal for­de­ling på tvers av kul­tu­relle for­skjel­ler og poli­tiske mot­set­nin­ger. I til­legg har Nor­ges Freds­råd drifts­an­svar for Freds­hu­set i Oslo hvor vi dri­ver aktiv arran­ge­ments­virk­som­het som bely­ser nasjo­nale og inter­na­sjo­nale freds­po­li­tiske spørsmål. Fra våren 2017 skal Fredsrådet utvide praktikantordningen til å gjelde utenfor Fredshuset i Oslo. Vi søker i første omgang prak­ti­kan­ter i Tromsø.

Fra februar 2016 søker vi praktikanter i Tromsø. Prak­ti­kant­stil­lin­gene gir et bredt inn­blikk i hvor­dan det freds­po­li­tiske nett­ver­ket arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for medie- og infor­ma­sjons­for­mid­ling, arran­ge­ments­virk­som­het og poli­tisk påvirkning. Hovedfokuset i arbeidsoppgavene vil være temaer knyttet til nordområdene, forsvarspolitikk i Nord-Norge, relasjoner mellom Norge og Russland, samt det sivile folk-til-folk samarbeidet mellom innbyggerne i de to landene.

Ønskede kva­li­fi­ka­sjo­ner:

– Samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn
– Er positiv og har stor arbeidskapasitet
– Evne til å ta selvstendig initiativ
– Stor interesse for freds– og for­svars­po­li­tiske spørs­mål
– Kjennskap til politikk og sivilsamfunn i Nord-Norge
– Du liker å skrive
– Erfaring fra organisasjonsarbeid
– God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne på norsk

Arbeids­opp­ga­ver:
– Monitorere norske mediers dekning av freds- og forsvarspolitiske spørsmål med særlig fokus på nord-områdene.
– Skrive nyhetsartikler og produsere annen informasjon
– Oppdatere Freds­rådets nett­side, sosiale medier og andre nett­ba­serte informasjonskanaler
– Planlegge og tilrettelegge arrangement

Vi kan tilby:
– Relevant praksis og god erfaring fra fredsbevegelsen og norsk orga­ni­sa­sjons­liv
– Rom for å utvikle egne prosjekter
– Nettverksbygging i relevante politiske miljøer
– Kurs og kompetansehevende tiltak
– Reisevirksomhet
– Fleksibel arbeidstid

 

Varig­het er for­trinns­vis ett år, men et halvt år kan også dis­ku­te­res. Stil­lin­gen er i utgangspunktet 50% og uløn­net.
Opp­starts­dato er 1. februar 2017. Søknadsfrist er 20. januar 2017.

Merk søk­na­den: Prak­ti­kant Tromsø. Aktu­elle søkere vil bli kon­tak­tet for intervju.