Tar din kommune ansvar?

Årets kom­mune­valg er val­get som avgjør om ditt nær­miljø får en poli­tisk ledelse som har freds­ska­pende arbeid i fokus. Nor­ges freds­råd mener lokal­po­li­ti­kere må ta det ansva­ret de har, på lik linje med res­ten av det poli­tiske Europa, for å til­rette­legge for inte­gre­ring og bosette den økende meng­den flyktninger.

Det har i flere år vært vans­ke­lig å få kom­mu­nene til å følge de stat­lige anbe­fa­lin­gene om boset­ting av flykt­nin­ger. Det er ofte sånn at de kom­mu­nene som alle­rede er flinke til å legge seg på anbe­fa­lings­linja blir flin­kere, mens de andre står på ste­det hvil. Halv­par­ten av norske kom­mu­ner har alle­rede sagt seg posi­tive til å bosette flere flykt­nin­ger, men det betyr også at halv­par­ten ikke ønsker å bidra mer.

Grun­net etter­slep er også tal­let på flykt­nin­ger som må boset­tes de neste årene økende, da over 5000 flykt­nin­ger ven­ter på å få boset­tings­kom­mune på nåvæ­rende tids­punkt. Prin­sip­pet om like bidrag fra hvert land i hele Europa for å lette arbeids­bø­ren på hvert enkelt land, er også et prin­sipp som bør gjelde på kom­mune­nivå. Mang­lende vilje og ini­tia­tiv fra kom­mu­nene har hel­ler ikke en sam­let vel­ger­masse i ryg­gen. Dette skyl­des lav opp­slut­ning om og opp­merk­som­het rundt lokal­de­mo­kra­tiet. Vel­ger­opp­slut­nin­gen ved for­rige kom­mune­valg var på 64,5 %, og det er med andre ord en stor andel av befolk­nin­gen som ikke er bevisste på den beslut­nings­mak­ten kom­mune­sty­rene fak­tisk besitter.

Vel­gerne har i høs­tens kom­mune­valg en unik mulig­het til å øke valg­del­ta­gel­sen og kon­fron­tere lokal­po­li­ti­kere fra alle par­tier direkte. Man må gi per­son­stem­mer til men­nes­ker som er vil­lige til å ta ansvar, og sam­ar­beide med et bredt lokal­miljø for boset­ting og inte­gre­ring av så mange flykt­nin­ger som mulig. Ved å bruke stemme­ret­ten kan man påvirke boset­tings­po­li­tik­ken og legge gro­bunn for et rau­sere og mer humant Norge. Om ditt kom­mune­styre viser tenden­ser til å ikke følge stat­lige anbe­fa­lin­ger om boset­ting av flykt­nin­ger, kan du fremme for­slag som utford­rer dette online på www.minsak.no. Kom­mune­sty­ret må behandle saken om den får 300 under­skrif­ter fra inn­byg­gere i din kom­mune eller 500 i fyl­ket. Vær en aktiv del­ta­ger i et demo­krati som de mil­lio­ner på flukt ikke har hatt gle­den av å kjenne på lenge, om i det hele tatt.

Et pro­blem som trek­kes frem er man­gel på boli­ger og gene­rell res­surs­knapp­het. Dette kan skyl­des dår­lig plan­leg­ging, mang­lende stat­lige bevilg­nin­ger, og en lokal skep­sis mot å bosette. Det bør ikke være nød­ven­dig, men folke­ini­tia­tiv og mid­ler­ti­dige løs­nin­ger har duk­ket opp den seneste tiden. Dette må inspi­rere poli­ti­kerne til å også være nyska­pende mens de ven­ter på boli­ger som byg­ges. ”The Inde­pen­dent” kan melde om et tysk par som har opp­ret­tet et nett­sted som matcher asyl­sø­kere i din by med poten­si­elle hus­ei­ere som har ledig rom og ønsker å hjelpe. Dette var en reak­sjon på lokale myn­dig­he­ters for­slag om å stue men­nes­ker i ned­lagte brak­ker. Det er lett å glemme de ret­tig­he­tene vi tar for gitt, men de blir utro­lig vik­tige når man leser om og møter men­nes­ker som har opp­levd å få alle ret­tig­he­ter fra­tatt og som blir ute­stengt fra flere land i Europa.

Ved hjelp av ”Refugees Wel­come to Nor­way” har flere norske går­der med ubrukt plass ryd­det ut og laget rom for flykt­nin­ger som kom­mer til deres nær­miljø. Grup­pen bidrar også med å samle inn klær, mat, eller prak­tisk hjelp som kan done­res til nyan­komne asyl­sø­kere eller inn­sam­ling av pen­ger til huma­ni­tære orga­ni­sa­sjo­ner som job­ber inter­na­sjo­nalt med hjelp av men­nes­ker på flukt. Det er med andre ord en rekke til­tak som kom­mune­sty­rene rundt om i lan­det kan og bør pro­mo­tere og knytte seg til. For­må­let til mot­ta­ker­land må være å fremme en rett­fer­dig og med­men­nes­ke­lig poli­tikk som på sikt kan knytte bånd frem­for å splitte Europa. Dette er kom­mune­po­li­ti­ker­nes ansvar. Det er flott at det kom­mer sterke reak­sjo­ner fra fol­ket på en lite effekt­full inte­gre­rings– og boset­tings­po­li­tikk, men det er ingen selvfølge.

Sta­ten må legge ytter­li­gere press på kom­mu­nene, og det er vik­tig med enhet­lig leder­skap og tyde­lig­het om boset­tings­po­li­tikk i tiden som kom­mer. Freds­rå­det håper kom­mu­nene i større grad stil­les til ansvar og at inn­byg­gerne viser vik­tig­he­ten av dette ved å bruke stemme­ret­ten i høs­tens kommunevalg!

Mer infor­ma­sjon:

http://www.imdi.no/Documents/Tall_og_fakta/Anmodning_2014-2016_Kommuneoversikt.pdf

http://www.nrk.no/vestfold/slik-forhandsstemmer-du-1.12514958