Statsbudsjettet 2016: Vår dom

I dag la regje­rin­gen fram sitt for­slag til stats­bud­sjett for 2016. Nor­ges Freds­lag og Nor­ges Freds­råd mener bud­sjet­tet vit­ner om en for­svars­po­li­tisk sats­ning som truer med å svekke det norske for­sva­ret på flere vik­tige punk­ter, samt ikke tar høyde for at det eksis­te­rer mer effek­tive måter å hånd­tere kon­flikt på enn bruk av mili­tær­makt. For­sla­get om kutt i infor­ma­sjons­støt­ten til ikke-statlige orga­ni­sa­sjo­ner som ble pre­sen­tert er i til­legg et angrep på det store mang­fol­det som pre­ger norsk sivilsamfunn.

– Infor­ma­sjons­støt­ten er et vik­tig virke­mid­del for å skape et bredt fol­ke­lig enga­sje­ment rundt utvik­lings­po­li­tiske og freds­po­li­tiske spørs­mål, sier dag­lig leder i Nor­ges Freds­lag Fred­rik Hel­dal. Et kutt i denne vil der­for utfordre det sivile sam­fun­nets evne til å bidra til større bevisst­het rundt disse spørs­må­lene i Norge, og å holde regje­rin­gen ansvar­lig for sin poli­tikk på områ­det. Det er lite for­svar­lig at res­sur­ser tas fra infor­ma­sjons­støt­ten som mange små orga­ni­sa­sjo­ner er avhen­gige av for å over­leve, sam­ti­dig som nærings­li­vet får skatte­lette og bru­ken av olje­pen­ger er rekordhøy.

Hel­dal fort­set­ter: — I til­legg inn­e­hol­der stats­bud­sjet­tet en bety­de­lig økning av utgif­tene til For­sva­ret, spe­si­elt til kjøp av kamp­fly og økt mili­tær til­stede­væ­relse i nord. Bruk av flere hundre mil­li­ar­der kro­ner over de neste årene på kamp­fly som egner seg bedre til offen­sive angreps­ope­ra­sjo­ner enn for­svars­for­mål, er ikke en god bruk av res­sur­ser der­som målet er å styrke lan­dets for­svar. Og en ster­kere mili­tær til­stede­væ­relse i nord er ikke en kon­struk­tiv til­nær­ming for å bedre for­hol­det til Russ­land, men kan deri­mot føre til økt mis­tenk­som­het, spen­ning og opprustning.

Frem­for mili­tær opp­rust­ning mener Nor­ges Freds­lag og Nor­ges Freds­råd at regje­rin­gen bør prio­ri­tere flykt­ninge­kri­sen i mye større grad.

– Regje­rin­gen lover en eks­tra mil­li­ard til nød­hjelp, men øker sam­ti­dig mili­tær­bud­sjet­tet med mer enn fem mil­li­ar­der, sier dag­lig leder i Nor­ges Freds­råd Hedda Lange­myr. — Økte til­skudd til kamp­fly hjel­per ikke ver­dens flykt­nin­ger, sna­rere tvert i mot. Mil­li­ar­dene burde hel­ler gått til for­mål som kan løse noen av de pro­ble­mene mili­tær­makt har skapt, blant annet flykt­ninge­kri­sen. Regje­rin­gens 1,9 mil­li­ar­der til flykt­ninge­til­tak i Norge er langt fra til­strek­ke­lig, og finan­sie­rin­gen må ikke tas fra andre til­tak som bistands­bud­sjet­tet også skal dekke. Vi kan ikke la huma­ni­tær inn­sats gå ut over lang­sik­tig utviklingssamarbeid!