Seminar: Sikkerhet i Norge anno 2014 – Hva er rikets sikkerhet?

Den siste tiden har politibevæpning og mobilovervåkning vært på alles lepper. Både motstandere og forkjempere for bevæpningen argumenterer med at de ønsker det beste for rikets sikkerhet, mens mediene spekulerer i hvilke konsekvenser overvåkningen kan ha for vår sikkerhet. 

Men hva menes egentlig med “rikets sikkerhet”? Hvem avgjør hva som er til det beste for rikets sikkerhet, og hvilke avveininger som tas? Kan sikringen av rikets sikkerhet risikere å gå på bekostning av sentrale verdier som demokrati og innsyn?

Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council arrangerer med støtte fra NTL – Norsk Tjenestemannslag og Stiftelsen Fritt Ord møteserien “Sikkerhet i Norge anno 2014”, og inviterer til diskusjon om “Hva er rikets sikkerhet?” tirsdag 20. januar kl. 18:00! 

10933718_752763568149658_326727793691534784_n

I desember avslørte Aftenposten hvordan deler av Oslos mobiltrafikk overvåkes. Dette har for alvor aktualisert temaet rikets sikkerhet. I det offentlige ordskiftet synses det over hvem som kan stå bak, og hvilke konsekvenser fremmede makters overvåkning av oss kan ha for vår sikkerhet. I forlengelsen av dette har det oppstått en debatt om hvorvidt politiet burde ha mulighet til å overvåke mobilnettet.

Samtidig har bevæpning av politiet kommet på dagsordenen igjen, uten at vi får detaljert innsyn i PSTs begrunnelser. Bevæpning ble ikke anbefalt i PSTs trusselvurdering – men like fullt innført uten et større offentlig ordskifte. 

Hvilke konsekvenser får denne opprustningen for sikkerheten i det norske samfunnet?
For bredt innsyn kan gå på bekostning av rikets sikkerhet. For lite innsyn er uforenelig med vårt demokratiske styresett og medias mulighet til å drive kritisk og undersøkende journalistikk. Hvor går grensen for offentliggjøring? Hvordan kan vi sikre best mulig innsyn, samtidig som vi ivaretar vårt behov for sikkerhet?

I panelet har vi Asle Toje, forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, jurist Jon Wessel-Aas og Paul Larsson, professor ved Politihøgskolen. Bitte Vatvedt fra Norges Fredsråd er ordstyrer.

Det blir god tid til diskusjon og spørsmål, og det blir servert mat og drikke.

Bakgrunnen for møteserien “Sikkerhet i Norge anno 2014” er den utvidede forståelsen av sikkerhetsbegrepet etter den kalde krigen, som baseres på mer enn kun ivaretakelse av territoriell integritet. Man ser i økende grad hvordan en rekke statlige interesser, nasjonale så vel som internasjonale, knyttes opp til konseptet sikkerhet. Politiske prioriteringsområder som helse, miljø, kommunikasjon og innvandring får en tillagt sikkerhetsdimensjon.

Norges Fredsråds oppfatning er at denne prosessen gjerne skjer uten tilstrekkelig bevissthet blant norske velgere. Vår møteserie har som målsetting å belyse denne utviklingen. Vi ønsker å problematisere ulike aspekter ved sikkerhetsbegrepet som vi i dag kjenner det og synliggjøre dets utvidede rolle i norsk politikk som en konsekvens av globalisering og gjensidig avhengighet.

Møteserien har bestått av fire temabaserte møter gjennom høsten, med fokus på kvinner, fred og sikkerhet, økonomisk sikkerhet og bærekraftig utvikling og flyktningstrømmer. Seminaret om rikets sikkerhet er det femte og siste i møteserien. Diskuter gjerne sikkerhetsbegrepet videre i vår FB-gruppe.

Del gjerne arrangementet videre, inviter venner og kjente – alle er velkommen! Se også arrangementets facebook-side for med informasjon.