Norden for fred?

Forholdet mellom de nordiske landene har tradisjonelt vært preget av fredelig sameksistens. Konflikter har blitt løst gjennom ikke-voldelige prosesser, og det internasjonale samfunnet har uttrykt stor interesse for den lærdommen som ligger i disse praksisene. Samtidig ser vi tegn til at regionen er i ferd med å bevege seg bort fra sin tradisjonelle fredsprofil.

Hvordan kan vi beskrive fredsprofilen til de nordiske landene i dag, både som selvstendige aktører og som geografisk og kulturell region, og hvordan påvirkes denne gjennom økt sikkerhets- og forsvarssamarbeid? Fortjener Norden et stempel som fredsfremmende region også i fremtiden, og hva kan gjøres for å styrke denne profilen? Kan de nordiske erfaringene bidra til fred i andre deler av verden?

Spørsmålene er noen av mange som stilles på debatter og seminarer i prosjektet «Norden for fred?». Initiativet startet i 2013 og varer til 2016, og arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom seks fredsorganisasjoner i de nordiske landene: Ålands Fredsinstitutt, Finlands Fredsforbund, Norges Fredsråd,  Danske Fredslaget, Sveriges Foreningen Norden og Institutt for Internasjonale relasjoner ved Universitetet på Island. Organisasjonene øsker å skape en bred og inkluderende diskusjon mellom landene, med særlig vekt på det intensiverte forsvarspolitiske samarbeidet. Prosjektet ledes av Ålands Fredsinstitutt og er finansiert av Nordplus-voksen progam.

Prosjektet har også diskutert mulighetene for å etablere et årlig nordisk fredsforum, der politikere og diplomater, forskere, og representanter fra sivilsamfunnet kan samles for å diskutere dagens praksis og hvor en ønsker at veien skal gå videre.

Til nå har to seminarer blitt arrangert, på Åland i 2013 og på Island i 2014.

En liste over publiserte artikler finnes her.

Nordplus