Mindretallsregjering kan skape god fredsdebatt

De fire borgerlige partiene er nå blitt enige om at de to borgerlige partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, skal forhandle videre om en regjeringsplattform og sammen danne en mindretallsregjering. Kristelig Folkeparti og Venstre har forpliktet seg til å støtte den borgerlige regjering på bakgrunn av en avtale om et felles verdigrunnlag.

Norges Fredsråd er av den oppfatning at Norge kan være tjent med en mindretallsregjering når det kommer til freds og utenrikspolitiske saker.

Det er viktig at utenrikspolitiske saker knyttet til krig og fred, behandles i et åpent Storting, fremfor i et lukket regjeringsrom. Et sterkt Storting vil gi grobunn for en mangfoldig og levende debatt som også på sikt vil styrke det sivile samfunnsengasjementet.

Det har i siste stortingsperiode eksistert en utenrikspolitisk konsensus, hvor det nær sagt ikke har eksistert en opposisjon blant de folkevalgte i sikkerhets – og utenrikspolitiske spørsmål. Dette har ført til et fredspolitisk underskudd som igjen har begrenset muligheten for å mobilisere og engasjere velgerne til en nyansert debatt.

Norges fredsråd håper nå at et større handlingsrom for småpartiene i den kommende stortingsperiode vil minske det fredspolitiske underskuddet, og videre bidra til en kritisk og aktiv sikkerhets og utenrikspolitisk debatt i Norge – både blant makthaverne og deres velgere. 

Norges fredsråd ønsker den nye regjeringskonstellasjonen velkommen og ser frem til en forhåpentligvis livlig og dynamisk utenrikspolitisk debatt de kommende fire årene.