Markering foran Stortinget: #OmkampForSyria

Lør­dag 12. sep­tem­ber kl. 13:00 arran­ge­rer vi sam­men med Nan­sen Freds­sen­ter og Olaf Thom­mes­sen stor­mar­ke­ring på Eids­volls plass for en mer human og rett­fer­dig asylpolitikk!

Vi står nå midt oppi den største huma­ni­tære kri­sen siden andre ver­dens­krig. Stor­tin­get har ved­tatt at 8000 kvote­flykt­nin­ger skal få bosette seg i Norge i løpet av de neste 3 årene – det er like mange som Ungarn mot­tar ukent­lig! Flykt­ninge­ka­ta­stro­fen øker for hver dag som går og stø­vet har alle­rede lagt seg over et for­lik som leve­rer for lite, for sent. Hvis du mener det er på høy tid at Norge tar et mye større huma­ni­tært ansvar og hever mot­ta­ket av antall flykt­nin­ger, opp­ford­rer vi deg til å delta på mar­ke­rin­gen først­kom­mende lørdag!

Et tyde­lig vel­kom­men til flykt­nin­gene er sær­lig vik­tig i inn­spur­ten av det norske kom­mune­val­get, hvor soli­da­ri­te­ten som har blomst­ret opp over hele lan­det må gjø­res hørt og kom­mu­nene må ster­kere på banen. Nor­ges befolk­ning har vist stort enga­sje­ment og med­men­nes­ke­lig­het oven­for de flykt­nin­gene som alle­rede har kom­met til lan­det vårt – vi etter­ly­ser det samme fra poli­ti­kerne og opp­ford­rer til ini­tia­tiv for en mer hel­het­lig norsk og euro­pe­isk flyktningpolitikk!

På den euro­pe­iske dagen for flykt­nin­ger 12. sep­tem­ber invi­te­rer vi der­for alle til å delta på mar­ke­rin­gen i soli­da­ri­tet med de syriske flykt­nin­gene og for å vise Stor­tin­get at vi kre­ver en mer human og rett­fer­dig for­de­ling av ansvar for dagens flykt­nin­ger NÅ!

Appel­ler ved:
Olaf Thom­mes­sen
Hedda Bryn Lange­myr, leder for Nor­ges Freds­råd
John Peder Ege­næs, gene­ral­sek­re­tær i Amne­sty Inter­na­tio­nal Norge
Knut Andreas Lid, Cari­tas
Sara El-Hasan, Sen­tralt Ungdomsråd

Musikk:
Char­lotte Kvale
Marte Wulff

Møt opp klok­ken 13:00 og stå sam­men for en omkamp for Syria på Stor­tin­get. Det norske folk har talt, nå må vi få med poli­ti­kerne. Vel møtt!

Vi opp­ford­rer andre orga­ni­sa­sjo­ner, lag og grup­per til å til­slutte seg mar­ke­rin­gen.

OmkampForSyria

Del ut denne på en kafe, over mid­dag med noen ven­ner, på debatt, i en burs­dag, på arbeids­plas­sen din eller hvor ellers du måtte fer­des frem til lør­dag kl.13! Vel møtt til stor folkeaksjon!