Kronikk: Hva har utenrikspolitikk med migrantkrisen å gjøre?

I Dags­avi­sens Nye Menin­ger skri­ver leder i Nor­ges Freds­råd, Hedda Lange­myr, sam­men med dag­lig leder i Nor­ges Freds­lag, Fred­rik Hel­dal, om Euro­pas ansvar i flykt­ning­kri­sen. Her skri­ver de blant annet hvor­dan våpen­eks­port og mili­tær opp­rust­ning er en sen­tral fak­tor i flykt­ninge­strøm­men vi i dag ser til Europa, fra både Syria, Nord-Afrika og Midt­østen for­øv­rig. Aktø­rer som har bidratt mili­tært og finan­si­elt har der­for et ansvar til å hånd­tere kon­se­kven­sene av denne poli­tik­ken. Dette inklu­de­rer også ‘freds­na­sjo­nen’ Norge — om dette er en tit­tel vi ønsker å beholde.

Les artik­ke­len her: http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread313646/