Krig fordrer forankring i Stortinget

Sverre Lodgaard skriver i Dagbladet lørdag 16. mars i artikkelen «Mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse» om behovet for åpen debatt før en eventuell norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner. Innledningsvis stiller han spørsmålstegn ved hvorvidt det i så henseende er riktig at regjeringen har beslutningsmyndighet, uten Stortingets direkte samtykke. Konklusjonen hans er at prosedyrene som ligger til grunn i dag er mest hensiktsmessig, ettersom stortingsflertallet ikke nødvendigvis samsvarer med folkeopinionen.

Ifølge Lodgaard øker man dermed risikoen for at Stortinget vil fatte vedtak uten bred forankring i folkemeningen. Lodgaard gjør riktig i å fremheve viktigheten av bred og åpen debatt om så alvorlige politiske spørsmål som norsk krigsdeltakelse. Imidlertid utviser han en misforstått virkelighetsforståelse av sivilsamfunnets faktiske mulighet til å påvirke myndighetene. Slik den politiske sammensetningen er på Stortinget i dag, med dets regjerende konsensuslinje i fred- og sikkerhetsspørsmål, begrenses handlingsrommet og påvirkningsmakten til uavhengige sivilpolitiske aktører. Langt på vei finnes det ikke noen reell opinion i dag om spørsmål av slik karakter. Det synlige anti-krigsengasjementet i Norge er beklageligvis flyktig og populistisk. Debatten om ekstensiv bruk av våpenmakt glimrer med sitt fravær.

Fredspolitiske organisasjoner i Norge har et stort ansvar for å endre denne utviklingen og bidra til styrking av en faktabasert og folkelig debatt, som makter å utøve kritisk press overfor myndighetene samt fremlegge habile, fredelige alternativer. Imidlertid vanskeliggjøres dette av manglende sakspolitisk støtte på Stortinget. Regjeringens makt i behandlingen av saker som norsk deltakelse i eksempelvis Libya blir derfor absolutt, ytterligere konsolidert av en ensidig og rosemalende retorikk om krigens nødvendighet. Det er på bakgrunn av dette at Stortinget bør tillegges beslutningsmyndigheten for vedtak om norsk krigsdeltakelse. Først da kan vi sikre Lodgaards betimelige henstilling om en bred og grundig behandling før et eventuelt vedtak om norske bomber over fremmed jord.

Av Hedda B. Langemyr og Inger Aasgaard, Norges Fredsråd