Innspill: Forslag til statsbudsjett for 2021

I vårt innspill følger vi opp regjeringens mål om å “opprette en søkbar støtteordning for norske organisasjoner som jobber med fred og nedrustning” (Granavolden 2019:106). 

Regjeringen har de siste årene kuttet støtten til fredsorganisasjoner. Kutt fra 2017 til 2018 og den påfølgende økonomiske usikkerheten har vært svært alvorlig både for Norges Fredsråd som paraplyorganisasjon for 18 fredsorganisasjoner og for flere av våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber med noen av de viktigste spørsmålene verden står overfor, i en svært polarisert verden. Gode rammevilkår for fredsorganisasjoner bidrar til å forutsigbarhet for arbeidstakere, som igjen bidrar til å styrke og sikre folkelig engasjement. Slik er sivilsamfunnet et effektivt redskap til å drive fram nødvendig endringer.

I realiteten har vi sett en nedbygging av norsk fredsbevegelse som har resultert i fravær av viktig informasjon fra sivilsamfunnet i Norge på sentrale samfunnsområder – en forutsetning for demokratiet.

Bakgrunn for innspill

Fredsbevegelsens arbeid med informasjon til norsk opinion om forsvars- og fredspolitikk, fredskultur, ikkevoldelig konfliktløsning, og dialogmetoder har ikke vært støtteberettiget siden 2017. Vi har reagert på denne utviklingen, spesielt i lys av at frivillige organisasjoner som driver informasjonsarbeid om forsvar har betydelig mere midler tilgjengelig å søke på.

I en tid hvor grensen mellom fred og krig blir stadig vanskeligere å identifisere, hvor konflikter nærmer seg Norge, med en skarp teknologisk utvikling, vil et sterkt sivilsamfunn være essensielt for å møte utfordringene. Historien har vist oss hvor viktig folkelig engasjement rundt politiske saker er. Med Norges internasjonal politiske profil og unike rolle når det kommer til fredspolitiske spørsmål, mener vi at et sterkt norsk sivilsamfunn er et nødvendig verktøy for å styrke Norges rolle som en fredsnasjon nasjonalt og internasjonalt.

Dette er en omskrevet versjon av vårt innspill til Statsbudsjettet 2021. For det fulle innspillet, send en mail til post@norgesfredsrad.no