Høringsinnspill: Statsbudsjettet 2022

Vi takker for at statsbudsjettet viderefører budsjettpost 118.72, med støtte til opplysningsarbeid om kjernefysisk nedrustning i Norge.

Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon for 18 norske fredsorganisasjoner. Norske fredsorganisasjoner står klare til å styrke norsk sivilsamfunns arbeid med noen av de viktigste spørsmålene verden står overfor i dag, i en svært polarisert verden. Gode rammevilkår for fredsorganisasjoner bidrar til å styrke folkelig engasjement og til å sikre viktig kunnskapsgrunnlag i sentrale spørsmål knyttet til norsk utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk.

Regjeringen har de siste årene kuttet drastisk i tilskuddsordninger tilgjengelig for fredsorganisasjoner som jobber i Norge. Vedvarende økonomisk usikkerhet går på bekostning av genuint opplysningsarbeid og effektiv ressursbruk.

I realiteten har vi sett en nedbygging av norsk fredsbevegelse som har resultert i fravær av viktig informasjon fra sivilsamfunnet i Norge på sentrale samfunnsområder – en forutsetning for demokratiet.

 

Innspill til statsbudsjettet for 2022

Vi mener at det bør gis støtte til følgende formål:

    • En støtteordning som viderefører eller i større grad tilsvarer “Opplysningsarbeid for fred”, altså andre tiltak for fred utover kjernefysisk nedrustning
      • Dette bør være en støtteordning med formål om informasjonsarbeid om fred og nedrustning i Norge
      • Herunder en post for kompetanseheving i Norge om moderne krigføring, internasjonal våpenflyt, klimakrisen som en sikkerhetsutfordring, autonome våpen, fredskultur- og politikk, kjernefysisk nedrustning, ikke-voldelig konfliktløsning, 1325 – Kvinner, fred og sikkerhet med mer.
  • Som et minimum bør midler til organisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning og fred økes til minst 10 millioner (under 118.72 eller en annen post utenfor bistandsbudsjettet).

Det er viktig at midler tildeles utenfor bistandsbudsjettet da organisasjonene det gjelder driver sitt arbeid i Norge. Fredsorganisasjoner i Norge jobber for opplysning til og frivillig organisering av norsk befolkning. Vi møter dermed ikke ODA-kriteriene og er derfor ikke egnet til å motta bistandsmidler. Det er også en realitet at fordi fredsorganisasjonene nå er såpass redusert, har vi ikke kapasitet til å møte en praksis gjennomgående i flere tilskuddsordninger, som tilrettelegger for og favoriserer større organisasjoner.

 

Bakgrunn for innspill

I en tid hvor grensen mellom fred og krig blir stadig vanskeligere å identifisere, hvor konflikter nærmer seg Norge, med en skarp teknologisk utvikling, vil et sterkt sivilsamfunn være essensielt for å møte utfordringene. Historien har vist oss hvor viktig folkelig engasjement rundt politiske saker er. Med Norges internasjonal politiske profil og unike rolle når det kommer til fredspolitiske spørsmål, mener vi at et sterkt norsk sivilsamfunn bidrar til å styrke Norges rolle som en fredsnasjon nasjonalt og internasjonalt.

En svekket norsk fredsbevegelse gjør at vi ikke har kapasitet til å utfordre narrativet i norske medier som sier at krigen i Afghanistan er over, tross at det vi nå i stedet vil se er økt bruk av droner over hele Midtøsten fra norske allierte. Vi ser at verdens militærutgifter har økt betydelig de siste årene, tross en pandemi, tross en knusende klimakrise. Og vi har sett en forsvars- og utenriksminister fra Høyre si nøyaktig det samme om endringer i norsk politikk overfor Russland, som vår ferske utenriksminister fra Arbeiderpartiet.

Hvis dere er enig i at et sterkt sivilsamfunn er en forutsetning for demokratiet, så utfordrer vi dere til og også se konsekvensene av en svekket norsk fredsbevegelse, med fravær av reell og kritisk debatt rundt norsk utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikk i en svært krevende og dynamisk tid.