Forsvarssjefens fagmilitære råd — en bekymringsfull rapport

Ret­nin­gen som lig­ger til grunn for for­svars­sje­fens fag­mi­li­tære råd for 2015 er uro­vek­kende. Anbe­fa­lin­gene som ble lagt frem i dag viser en større avhen­gig­het over­for NATO og en gene­rell ens­ret­ting som vil svekke det norske for­sva­ret i sin helhet.

– Det er legi­timt å spørre seg selv hvor­vidt å be om mer pen­ger i mil­li­ard­klas­sen er det som skal til for å løse for­sva­rets pro­ble­mer. En tid­li­gere rap­port har vist en omfat­tende slø­sing i For­sva­ret med mil­lio­ner hvert år, inkom­pe­tanse og man­gel på koor­di­ne­ring som et stort struk­tu­relt pro­blem. Men anbe­fa­lin­gene som for­svars­sje­fen la frem i dag tok ingen selv­kri­tikk av slik slø­sing. Omstruk­tu­re­rin­gen som fore­slås viser hel­ler ikke til hvor­dan koor­di­ne­ring og effek­ti­vi­tet vil styr­kes, noe som det tyde­lig er pre­kært behov for, sier Hedda Lange­myr, dag­lig leder i Nor­ges Fredsråd.

– Det er tyde­lig at prio­ri­te­rin­gene som ble lagt fram i dagens anbe­fa­lin­ger er helt feil. Det bør leg­ges mye større vekt på å styrke for­svars­inn­ret­nin­ger som øker vår egen selv­sten­dig­het og hand­lings­fri­het, frem­for å styrke vår avhen­gig­het til NATO, sier Lange­myr. — Ved å ruste opp i nord­lige deler av lan­det kom­bi­nert med en beten­ke­lig reto­rikk mot Russ­land, gir Norge et sta­dig ster­kere uttrykk for støtte til, og avhen­gig­het av, NATO. Dette er uhel­dig for Nor­ges selv­sten­dig­het og mulig­het for dia­log. Norge er et av lan­dene i NATO som bru­ker mest pen­ger på for­svar pr. inn­byg­ger, og en poli­tikk der man lener seg i alt­for stor grad på sin alli­anse vil for­sterke Russ­lands inn­trykk av at NATO er på krigsstien.

Dag­lig leder i Nor­ges Freds­lag, Fred­rik Hel­dal, er enig med Lange­myr. — Det er uan­svar­lig å legge frem et for­slag som tar utgangs­punkt i at mili­tær kapa­si­tet er den eneste fak­to­ren for å fremme Nor­ges sik­ker­het. Det er hel­ler slik at mili­tær opp­rust­ning vir­ker mer pro­vo­se­rende enn avskrek­kende i møte med andre land og aktø­rer. Å øke kapa­si­te­ten dras­tisk i nord­om­rå­dene vil der­for kunne føre til økt mis­til­lit og bidra til rus­sisk opp­rust­ning. Dette vil under­grave diplo­ma­tiske for­søk på å nor­ma­li­sere for­hol­det mel­lom Norge, NATO og Russland.

– Et fort­satt fokus på kjøp av sta­dig dyrere F-35 kamp­fly, som av for­svars­ana­ly­ti­kere har blitt beskre­vet som mer egnet til offen­siv krig­fø­ring mot bakke­mål enn til for­svar av små sta­ter, fram­står som en lite gjen­nom­tenkt bruk av res­sur­ser, og vil være en stor økono­misk byrde i flere tiår fram­over, sier Heldal.