Dialog og forsoning i fokus under “World Interfaith Harmony Week”

Hedda Langemyr, leder i Norges Fredsråd, la vekt på konfliktløsning og fredsbygging i Syria og Midtøsten da hun talte til religiøse ledere og ambassaderepresentanter under markeringen av FNs ”World Interfaith Harmony Week”.

Universelt Fredsforbund arrangerte torsdag 6. februar en sesjon under FNs ”World Interfaith Harmony Week” (WIHW) med tittelen: Fred i Syria og Midtøsten: Å finne felles verdier – en nødvendighet for fred.

c - Kopi

WIHW oppsto høsten 2010 da Kong Abdullah II av Jordan foreslo en årlig interreligiøs uke i den første uken av februar. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling, og uken har deretter blitt feiret hvert år på forskjellige måter over hele verden. Formålet er å synliggjøre behovet for dialog mellom ulike trosretninger, og skape felles forståelse, harmoni og samarbeid blant mennesker og dermed legge grunnlaget for fred.

Fredsforbundets arrangement fant sted i Norges største moské, Central Jama’at-e Ahl-e Sunnat, i Oslo. Mange religiøse ledere og ambassaderepresentanter fra Midtøsten deltok for å fremme et felles ønske om fred i Syria.

d - Kopi

Det ble først arrangert en seremoni med lystenning av religiøse ledere, der hver representant tente et lys for fred etterfulgt av en kort hellig tekst. Deretter holdt ambassaderepresentanter fra ulike land i regionen innlegg. I tillegg ble det holdt innlegg av to representanter fra sivilsamfunnet: Stein Villumstad, generalsekretær i European Council of Churches, og Fredsrådets Hedda Langemyr.

I sitt innlegg fokuserte Langemyr på konfliktløsning og fredsbygging i Midtøsten og la spesielt vekt på konflikten i Syria. Noen av hovedpoengene hennes var blant annet at fredsbygging og statsbygging blir sett på som to sider av samme sak når dette i realiteten ikke er tilfelle. Det ensidige fokuset på stats- og institusjonsbygging i post-konfliktområder har gått på bekostning av dialog, forsoning og sivilsamfunnsbygging og dermed fredsbygging.

e - Kopi

Et annet poeng Langemyr tok opp var at det i konflikter, hvor maktbalansen er skjev og ustabil, kan være spesielt vanskelig å inneha en forståelse og sensitivitet for hva som foregår. Sterk solidaritet med en av partene i konflikten kan tidvis virke mot sin hensikt hvis hensikten er å skape fred. Det er derfor viktig at man erkjenner alle aktørene i en konflikt og involverer alle med eierskap til konflikten i forhandlingsprosessene for fred.

Les hele innlegget her.

Les mer om FNs “World Interfaith Harmony Week”.

Les mer om Universelt Fredsforbund.