Å skape rom for fred med fredsarbeid i praksis

Da Peace Brigades International (PBI) ble dannet i 1981 var det med ideen om å skape en internasjonal organisasjon som skulle bidra til å styrke arbeidet med ikkevoldelig konfliktløsning i verden. PBI ble inspirert av fredsideologien til kvekerne og fredsarbeidet til Mahatma Gandhi.

Slik ble PBI til en organisasjon som i dag representerer det internasjonale sivilsamfunnet, der frivillige fra alle land har muligheten til å ledsage menneskerettighetsforkjempere i områder der menneskerettighetene er under press. Den internasjonale tilstedeværelsen skal både sikre at menneskerettighetsforkjemperne skal få drive fredsarbeid uten å bli utsatt for voldelig forfølgelse, og samtidig være et helt konkret eksempel på direkte solidaritet med de som kjemper de tøffeste kampene for respekten for menneskerettighetene. 

PBI ledsager på anmodning. Det betyr at det er de lokale menneskerettighetsorganisasjonene som ber om ledsagelse når de anser det som et nødvendig tiltak som vil beskytte dem. PBI står selv bak en filosofi om at løsningen på varig fred i et land i konflikt må komme innenfra i samfunnet selv. I praksis betyr det at det ikke er PBI som kommer med løsningene på hvordan menneskerettighetsforkjemperne bør drive fredsarbeidet sitt, men skaper heller et beskyttende rom for at de lokale organisasjonene skal få fremme sine egne fredsinitiativer. 

Honduras er ett av landene der PBI er til stede for åtte grasrotsorganisasjoner. PBI har ledsaget Arcoíris siden 2015, en organisasjon som arbeider for mer rettferdige og inkluderende lover for LHBTI-personer og retten til seksuelt mangfold. COPINH er en organisasjon som fremmer urfolks rettigheter, der lenca-folkets rett til elven Gualcarque ovenfor vannkraftselskapet DESA har stått sentralt. PBI begynte å ledsage COPINH i 2016 etter at lederen og miljøforkjemperen Berta Cáceres ble drept i sitt eget hjem. Seks år etter ble eieren og administrerende direktør for DESA, David Castillo, dømt som medansvarlig i drapet. Videre, lenger nord i Honduras har gruveselskapet Inversiones Los Pinares fått tillatelse til å drive gruvedrift i en nasjonalpark til tross for at lokalsamfunnene ved flere anledninger har stemt nei. Guapinol-elven, som de er avhengig av for rent vann og jordbruk, trues av forurensing fra gruveselskapets virksomhet. PBI ledsager lokalsamfunnene i deres kamp for å bli hørt.

I Colombia ledsager PBI en rekke menneskerettighetsorganisasjoner som har arbeidet aktivt med å inkludere sivilsamfunnets perspektiver inn i fredsforhandlingene fra 2012-2016. For organisasjonene vil en varig og reell fred kun være mulig dersom sivilsamfunnet blir tatt hensyn til i gjennombyggingen av samfunnet etter den voldelige konflikten. Advokatkollektivet CAJAR representerer flere saker tilknyttet overgrep mot sivilbefolkningen som vil ha stor betydning for forståelsen av det som skjedde og hvem som sto bak. Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), som også ledsages av PBI, har klart å sette tvungen forsvinning på den colombianske dagsordenen. I Colombia kan det potensielt sett være snakk om 200 000 personer som har blitt forsvunnet som en følge av den væpnede konflikten, og det er i mange tilfeller de pårørende selv som må ta jobben med å lete etter sine kjære. Å søke om en oppklaring bak forsvinningene innebærer for mange å sette eget liv i fare, og det er særlig de kvinnelige pårørende som er mest utsatt. I april 2024 fikk FNEB endelig godkjent en lov som både anerkjenner kvinnenes arbeid og beskytter rettighetene til de som leter. 

Arbeidet med å beskytte menneskerettighetene bidrar til å sikre at sivilsamfunnet skal kunne få delta i samfunnsutviklingen. Statlige myndigheter må kunne garantere sivilbefolkningens rett til å samles fritt, organisere seg, uttale seg, eller bli konsultert over bruken av land og naturressurser, og retten til sannhet og rettferdighet. Det må skje uten at de personene og organisasjonene som benytter seg av disse rettighetene blir utsatt for trusler og voldelig forfølgelse. Når våre grunnleggende rettigheter beskyttes, vil det skape rom for en sterkere fredsbevegelse. Samtidig vil en styrket fredsbevegelse bidra til økt ikkevoldelig konfliktløsning, og den vil være i stand til å avdekke nye fremtidige menneskerettighetsbrudd og i beste fall forhindre dem. 

Dette er en gjesteartikkel skrevet av Christian A. Clementsen, daglig leder i PBI Norge.

PBI Norge er medlem av Norges Fredsråd.

Ønsker du å lese mer om arbeidet deres, sjekk ut PBI Norges hjemmeside.