Bør Nobelkomiteen reformeres?

Neste uke rettes verdens øyne igjen mot Norge da Nobels fredspris deles ut i rådhuset. I den forbindelse er flere kritiske spørsmål blitt reist i debatten om Nobels fredspris – deles den ut i strid med Nobels testament? Fremmer prisen giveren mer enn mottakeren? Fremmer den vestens interesser? Bør Nobelkomiteens sammensetning endres, slik at prisen blir mer global, mindre politisk, gis større legitimitet og slik at norsk næringsliv ikke rammes av omstridte tildelinger?  

Ekko på NRK P2, inviterte i dag tidligere visepresident på Stortinget og SV – politiker Akhtar Chaudhry og direktør for PRIO, Kristian Berg Harpviken, til diskusjon om det er på tide å slippe utlendinger og fagfolk inn i Nobelkomiteen og gjøre prisen til mer enn en gjenspeiling av norsk politikk.

Akhtar Chaudhry innledet debatten med at det ikke nødvendigvis er noe galt med dagens ordning, men at verden og teknologien er på et helt annet sted enn for 100 år siden da Alfred Nobel skrev sitt testament. – Verden er blitt veldig innvevd der globalisering har gjort at konfliktene er veldig tette på oss. Fred et sted, er fred for oss, og konflikt et annet sted, er konflikt for oss. Det er derfor viktig at vi drar dagens tenkemåte og følelser inn i nobelkomiteen.

Kristian Berg Harpviken er enig med Chaudhry i at sammensetningen av Nobel komiteen bør endres. Harpviken påpeker at Alfred Nobel ikke var veldig spesifikk på hvordan prisen skal utpekes, men at han ønsket at det norske Storting skulle nedsette en komite. Harpviken mener det er nødvendig at Stortinget forvalter dette ærefylte vervet på en annen måte enn de gjør i dag.

Et av forslagene Chaudhry og Harpviken enes om, er at det skal internasjonale medlemmer inn i komiteen. – Dette er en internasjonal pris og en komite med medlemmer fra hele verden vil derfor i større grad gjøre dette til en verdens pris. Fred for menneskene i Caracas er noe helt annet enn for en mor på Lillestrøm. Norge alene har ingen rett til å definere begrepet “fred” år etter år. 

Mer konkret foreslår Harpviken at individer med stor moralsk integritet, som har et annet syn på krig og fred enn vi som har vokst opp i trygge Norge, skal sitte i komiteen. Han utelukker heller ikke at tidligere fredsprisvinnere kan sitte i komiteen.

Motsatt mener professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud, at det vil være et feilspor å satse på internasjonale medlemmer i Nobelkomiteen. Han mener dette vil kunne føre til et uoversiktlig diplomatisk spill og dragkamp, med fare for en politisering av sammensetningen av komiteen. Samtidig vedkjenner Østerud at dette vil kunne være positivt for det norske næringsliv, som de seneste år har blitt rammet av kontroversielle tildelinger. 

Chaudhry påpeker videre at vi må ha såpass tillit til Stortinget at de også vil kunne velge kvalifiserte utenlandske representanter til komiteen. Harpviken understreker at ved å inndra utenlandske representanter i  komiteen vil man kunne styrke uavhengigheten og troverdigheten til prisen.

Østerud er ikke redd for høylytt debatt rundt tildelingen av prisen – Fredsprisen er og blir en politisk pris, som det går an å ha forskjellige meninger om og den ville fort bli tannløs hvis den ikke var kontroversiell. Debatten rundt prisen, er en del av Fredsprisens karakter.

Hvorvidt sammensetningen av komiteen lever opp til Alfred Nobel sitt testament vil ikke Østerud  mene noe om. – Det er Stortinget som forvalter mandatet om hvem som skal sitte i komiteen. Hvorvidt de har gjort et fornuftig valg er videre et annet spørsmål. 

Hvilken generasjon, eller hvem det er som gagner freden i dag? – I dette ligger det en verdimessig forankring, mener Chaudhry. – Norge har i dag fått et monopol på å definere hva som er fred. Andre må også få lov til å definere begrepet. Vi er ikke redd for å ha uenighet utenfor komiteen, vi må ikke være redd for å være uenige også innenfor komiteen, uttaler Chaudhry. 

Et annet forslag fra Harpviken er å få fagfolk inn i komiteen. – komiteen kan nyte godt av medlemmer med en bredere orientering om utenrikspolitiske spørsmål og spørsmål som knytter seg til fred generelt. Politiske kommentatorer fra media, analytikere og akademikere kan være aktuelle kandidater for nobelkomiteen. Fredsprisen handler om internasjonal fred og medlemmene burde derfor ha bred erfaring med utenrikspolitiske spørsmål.

Her stiller Chaudhry og Østerud seg kritiske til Harpviken. De påpeker at komiteen i dag allerede bistås av statsvitere og historikere i første og andre runde, og at flere eksperter derfor vil være overflødige. I dagens komite lager ekspertene innstillinger og utredninger om hvilken type innsats kandidaten har gjort. På grunnlag av disse utredningene treffer komiteen videre en avgjørelse.

Østerud understreker at Fredsprisen i siste ende er en politisk pris, og at prisen ikke utgjør en vitenskapelig beslutning på samme måte som en medisinsk pris. Derfor vil fagfolk i komiteen skape rot.

NORGES FREDSRÅD MENER at det er på høy tid at vi tar Nobelkomiteens sammensetning opp til vurdering. Dagens sammensetning av tidligere politikere, leder mange til å tro at Nobels Fredspris er en pris som deles ut av det offisielle Norge. Når koblingene til det norske Stortinget er så sterke, resulterer dette i misforståelser rundt prisens uavhengighet, og prisens troverdighet svekkes.

Norges Fredsråd mener at Fredsprisen bør heves over slike politiske skillelinjer og uenigheter i norsk politikk. Med fagfolk i komiteen, som jobber profesjonelt innenfor det fredsfaglige feltet med dyp kompetanse og ekspertise på fagfeltet, vil andre fredspolitiske og faglige perspektiver kunne legges til grunn for vurderingen av kandidater. Norges Fredsråd mener at både Alfred Nobel, Nobelkomiteen selv og fremtidens vinnere av prisen vil kunne være tjent med dette. 

Hør hele debatten her.