Uttalelse fra Norges Fredsråds representantskap

Norges Fredsråd avholdt representantskapsmøte 31.05.2023, hvor følgende uttalelse ble vedtatt. Representantskapet består av Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner.


Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon med stor bredde av organisasjoner som arbeider med ulike former for fredsarbeid.

I disse tider blir vi utfordret. Det har gått over ett år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Dette har ført til en opprustning, også i Norge, som gjør at norske våpenprodusenter tjener mer enn de har gjort på mange år. Flyktningestrømmene fra Ukraina viser med all tydelighet at vi gjør forskjell mellom flyktninger fra nærområdene og andre flyktninger fra fjerntliggende strøk. Moria-leiren er et eksempel på det.  

De økonomiske bevilgningene til fredsarbeid er marginale, mens det satses på våpenindustrien som eneste løsning for fred. Den polariserte debatten rundt denne krigen, og den manglende økonomiske støtten til fredsarbeid, har ført til en ensidig samtale om en krig som til syvende og sist handler om mange dilemmaer. Ensidig fremstilling av årsaker og konsekvenser av en krig skaper et demokratisk underskudd, i en tid der det er behov for undring og spørsmål.  

Norges Fredsråd spør :

Er det ikke nå, mer enn noensinne, viktig å støtte arbeidet for demokrati, åpne møteplasser og å motarbeide autoritære krefter?

Norges Fredsråd fordømmer angrepskrigen mot Ukraina, og står i solidaritet med det ukrainske folk. Norges Fredsråds verdier er basert på solidaritet, nedrustning og rettferdighet. Russlands giftige retorikk om kulturkamp og hets mot minoriteter, er verdier vi tar sterk avstand fra. Samtidig etterlyser vi den norske regjerings vilje til å jobbe for en fredelig løsning, og at Norge støtter konstruktive initiativ fra andre land. Fred i Ukraina må bygges på FN-paktens retningslinjer for fredsforhandlinger.

Norges Fredsråd appellerer til myndighetene om å forsvare rettighetene til mennesker på flukt, og ser med bekymring på at flyktningkonvensjonen uthules. Norges regjering, som er så stolt av Nansens arv, følger ikke lenger humanistiske verdier, noe som vi beklager sterkt og spør:

Hvordan påvirker det oss som medmennesker?

Siviltjenesten ble avskaffet i 2012. Siviltjenesten er et alternativ for dem som ikke vil lære å bruke våpen. Norges Fredsråd er bekymret for at muligheten til å ta et bevisst valg mot militarisme er tatt bort, og vi spør hvordan motiveres nye generasjoner til å tenke ikkevold som en mulighet for å løse konflikter? 

Norges Fredsråd jobber for en ikkevoldelig verden og vi håper at flere vil våkne opp og se at krig aldri er veien til varig og bærekraftig fred.