Tar din kommune ansvar?

Årets kommunevalg er valget som avgjør om ditt nærmiljø får en politisk ledelse som har fredsskapende arbeid i fokus. Norges fredsråd mener lokalpolitikere må ta det ansvaret de har, på lik linje med resten av det politiske Europa, for å tilrettelegge for integrering og bosette den økende mengden flyktninger.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det har i flere år vært vanskelig å få kommunene til å følge de statlige anbefalingene om bosetting av flyktninger. Det er ofte sånn at de kommunene som allerede er flinke til å legge seg på anbefalingslinja blir flinkere, mens de andre står på stedet hvil. Halvparten av norske kommuner har allerede sagt seg positive til å bosette flere flyktninger, men det betyr også at halvparten ikke ønsker å bidra mer.

Grunnet etterslep er også tallet på flyktninger som må bosettes de neste årene økende, da over 5000 flyktninger venter på å få bosettingskommune på nåværende tidspunkt. Prinsippet om like bidrag fra hvert land i hele Europa for å lette arbeidsbøren på hvert enkelt land, er også et prinsipp som bør gjelde på kommunenivå. Manglende vilje og initiativ fra kommunene har heller ikke en samlet velgermasse i ryggen. Dette skyldes lav oppslutning om og oppmerksomhet rundt lokaldemokratiet. Velgeroppslutningen ved forrige kommunevalg var på 64,5 %, og det er med andre ord en stor andel av befolkningen som ikke er bevisste på den beslutningsmakten kommunestyrene faktisk besitter.

Velgerne har i høstens kommunevalg en unik mulighet til å øke valgdeltagelsen og konfrontere lokalpolitikere fra alle partier direkte. Man må gi personstemmer til mennesker som er villige til å ta ansvar, og samarbeide med et bredt lokalmiljø for bosetting og integrering av så mange flyktninger som mulig. Ved å bruke stemmeretten kan man påvirke bosettingspolitikken og legge grobunn for et rausere og mer humant Norge. Om ditt kommunestyre viser tendenser til å ikke følge statlige anbefalinger om bosetting av flyktninger, kan du fremme forslag som utfordrer dette online på www.minsak.no. Kommunestyret må behandle saken om den får 300 underskrifter fra innbyggere i din kommune eller 500 i fylket. Vær en aktiv deltager i et demokrati som de millioner på flukt ikke har hatt gleden av å kjenne på lenge, om i det hele tatt.

Et problem som trekkes frem er mangel på boliger og generell ressursknapphet. Dette kan skyldes dårlig planlegging, manglende statlige bevilgninger, og en lokal skepsis mot å bosette. Det bør ikke være nødvendig, men folkeinitiativ og midlertidige løsninger har dukket opp den seneste tiden. Dette må inspirere politikerne til å også være nyskapende mens de venter på boliger som bygges. ”The Independent” kan melde om et tysk par som har opprettet et nettsted som matcher asylsøkere i din by med potensielle huseiere som har ledig rom og ønsker å hjelpe. Dette var en reaksjon på lokale myndigheters forslag om å stue mennesker i nedlagte brakker. Det er lett å glemme de rettighetene vi tar for gitt, men de blir utrolig viktige når man leser om og møter mennesker som har opplevd å få alle rettigheter fratatt og som blir utestengt fra flere land i Europa.

Ved hjelp av ”Refugees Welcome to Norway” har flere norske gårder med ubrukt plass ryddet ut og laget rom for flyktninger som kommer til deres nærmiljø. Gruppen bidrar også med å samle inn klær, mat, eller praktisk hjelp som kan doneres til nyankomne asylsøkere eller innsamling av penger til humanitære organisasjoner som jobber internasjonalt med hjelp av mennesker på flukt. Det er med andre ord en rekke tiltak som kommunestyrene rundt om i landet kan og bør promotere og knytte seg til. Formålet til mottakerland må være å fremme en rettferdig og medmenneskelig politikk som på sikt kan knytte bånd fremfor å splitte Europa. Dette er kommunepolitikernes ansvar. Det er flott at det kommer sterke reaksjoner fra folket på en lite effektfull integrerings- og bosettingspolitikk, men det er ingen selvfølge.

Staten må legge ytterligere press på kommunene, og det er viktig med enhetlig lederskap og tydelighet om bosettingspolitikk i tiden som kommer. Fredsrådet håper kommunene i større grad stilles til ansvar og at innbyggerne viser viktigheten av dette ved å bruke stemmeretten i høstens kommunevalg!

Mer informasjon:
http://www.imdi.no/Documents/Tall_og_fakta/Anmodning_2014-2016_Kommuneoversikt.pdf
http://www.nrk.no/vestfold/slik-forhandsstemmer-du-1.12514958