Stipend for studenter fra diasporaen

Nansen Fredssenter vil bidra til kunnskapsutvikling i diasporaen. Derfor utlyser vi stipend for studenter med flyktning- eller innvandrerbakgrunn. Stipendets formål er å stimulere til økt kunnskap om betingelser for fredsbygging og demokratiutvikling i konflikt- og post-konfliktområder.

De som kan søke er studenter med flyktning- eller innvandrerbakgrunn bosatt i Norge, som har valgt å studere tema med relevans for freds- og demokratiutvikling i opprinnelig hjemland.

Søker må ha tilknytning til godkjent undervisningsinstitusjon og være i alderen 18 – 35 år.

Stipendet kan brukes til utgifter i forbindelse med feltarbeid og oppgaveskriving. Det kan søkes inntil 25 000 kr. i stipend. Stipendet utbetales i to omganger, halvparten etter tildeling og halvparten når arbeidet er sluttført.

Søknad sendes til post@peace.no og må inneholde:

– Navn, adresse, telefonnummer, e-post og kontonummer

– CV med referanser

– Prosjektbeskrivelse: målsetting og beskrivelse av planlagt feltarbeid, inklusive tema, evt. reiserute og tidsplan

– Prosjektbudsjett med spesifiserte kostnader og finansieringsplan

– Tidsplan for gjennomføring av prosjektet

Søknadsbehandling:

I vurderingen vil det bli lagt vekt på:

– Prosjektets relevansfor stipendfondets målsetting[1]

– Prosjektets kvalitet og egnethet, både hva gjelder innhold og gjennomføring

– Søkerens kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet

– Søkerens fagmiljø

Rapportering: De som får stipend må skrive en rapport for å dokumentere bruken av tildelte midler og at prosjektets målsetting er oppnådd, skrive et kort sammendrag og gi en muntlig presentasjon av arbeidet for Nansen Fredssenter f.eks. under et fagseminar. Rapport og dokumentasjon skal foreligge senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. I tillegg sendes et eksemplar av det faglige arbeidet stipendiet er brukt til. Omtale av oppgaven legges ut på Nansen Fredssenters nettsider med lenke til nettstedet der oppgaven er publisert.

Søknadsfrist:

10. mars 2013 for behandling i mars

1. oktober 2013 for behandling i oktober

Stipendfond for kunnskapsutvikling i diasporaen ble opprettet på initiativ fra tidligere Norsk Fredssenter ved etablering av Nansen Fredssenter. Kandidatene vurderes av et stipendutvalg sammensatt av ansatte og utvalgte medlemmer av Rådet for Nansen Fredssenter, som velger hvem som skal få stipend. Stipendutvalget består av medlemmer av Nansen Fredssenters fagråd: Arne Strand, Cindy Horst og Ingrid Iversen. Norunn Grande, Nansen Fredssenter er sekretær for utvalget.For mer informasjon, ta kontakt med Norunn Grande, 61265429 / 97672790, norunn@peace.no

Nansen Fredssenter er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senteret er engasjert i dialogprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

www.peace.no