Stillingsutlysning: Daglig leder for Nansen Fredssenter

Nan­sen Freds­sen­ter er et kom­pe­tanse­sen­ter for dia­log som for­mid­ler erfa­rings­ba­sert kunn­skap om pågå­ende kon­flik­ter og prak­tisk dia­log– og for­sonings­ar­beid. Sen­te­ret arbei­der nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. Sen­te­rets hoved­ak­ti­vi­tet er freds– og dia­log­ar­beid gjen­nom kurs og semi­na­rer. Sen­te­ret er orga­ni­sert som en egen virk­som­het under Stif­tel­sen Nan­sen­sko­len og har eget styre og fag­råd. Drif­ten finan­sie­res gjen­nom en grunn­be­vilg­ning over stats­bud­sjet­tet og inn­tje­ning fra opp­drag og eks­ternt finan­sierte prosjekter.

Nan­sen Freds­sen­ter søker nå etter ny dag­lig leder.

 

Dag­lig leder vil ha ansvar for det fag­lige og admi­ni­stra­tive arbei­det ved sen­te­ret. Dette omfat­ter per­so­nal­an­svar og ansvar for arbeids­miljø og orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling. Det for­ut­set­tes høy fag­lig kva­li­tet i arbeidet.

Arbeids­opp­ga­ver:

 • Lede et team av kva­li­fi­serte og enga­sjerte medarbeidere
 • Lede utvik­ling av stra­te­gier og handlingsplaner
 • Utar­beide og kva­li­tets­sikre søk­na­der og rapporter
 • Ha ansva­ret for sen­te­rets økonomistyring

For­melle krav:

 • Høy­ere utdanning
 • Rele­vant arbeidserfaring
 • Erfa­ring fra ledelse og organisasjonsutvikling
 • Gode kom­mu­ni­ka­sjons­ev­ner munt­lig og skrift­lig, både på norsk og engelsk

Per­son­lige egenskaper:

 • Gode leder­egen­ska­per og samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Fag­lig sti­mu­le­rende og inspirerende
 • Struk­tu­rert og handlingsorientert

Erfa­ring fra nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt freds– og kon­flikt­ar­beid er ønske­lig. Det er også en for­del med nett­verks­er­fa­ring fra rele­vante samfunnsområder.

Stil­lin­gen er en åremåls­stil­ling på fire år med mulig­het for ytter­li­gere ett åremål. Dag­lig leder vil repre­sen­tere sen­te­ret utad, noe som vil med­føre noe reise­virk­som­het i inn– og utland. Arbeids­sted er Nan­sen­sko­len på Lillehammer.

For nær­mere infor­ma­sjon om stil­lin­gen, ta kon­takt med styre­le­der Lorentz Stav­rum på tlf 90 67 45 97 eller bedrifts­råd­gi­ver i Proffice, Tomm Svae, på tlf 40 02 14 84. Søk­nad med CV sen­des på epost tiltomm.svae@proffice.no innen 30. novem­ber 2015.