Bestemødre For Fred

Til hjemme­side

Beste­mødre for fred (BFF) er en poli­tisk nøy­tral grasrot-organisasjon. BFF arbei­der for å spre infor­ma­sjon og kunn­skap om blant annet for­svar, del­ta­kelse i inter­na­sjo­nale kon­flik­ter, med­lem­skap i NATO, NATOs del­ta­kelse i inter­na­sjo­nale kon­flik­ter, Nor­ges del­pro­duk­sjon av våpen og poli­ti­ker­nes hold­nin­ger til disse spørs­må­lene. BFFs mål­gruppe er unge voksne, og er en orga­ni­sa­sjon som tror på kraf­ten i grasrota.

BFF vil blant annet arbeide for opp­ret­telse av et freds­de­par­te­ment — fred bør være vik­ti­gere enn for­svar, infor­mere om fred­s­kul­tur kon­tra for­svars­kul­tur, Nor­ges del­ta­kelse i inter­na­sjo­nale kon­flik­ter basert på for­hand­lin­ger — ikke mili­tær del­ta­kelse, stanse Nor­ges del­pro­duk­sjon og eks­port av våpen, FN-styrker i ste­det for NATO-styrker, kvin­ne­lig gene­ral­sek­re­tær i FN, Nobels freds­pris — nomi­na­sjo­ner og mot­ta­kere, et for­bud mot atom­vå­pen og for­svare menneskerettigheter.

BFF er en gruppe voksne kvin­ner som har tatt opp arven etter ”Beste­mødre på Stortingsplass”. De var også kalt”Bestemødre mot atom­vå­pen” og i 20 år brukte de aksjons­for­men til mød­rene på Mai­plas­sen i Buenos Aires i folke­opp­lys­nin­gens­ånd. De fleste i BFF er beste­mødre, men ikke alle. Det at største­de­len er pen­sjo­nert gir dem spe­si­elt god mulig­het til å enga­sjere seg i freds­ar­bei­det. BFF har for­skjel­lig bak­grunn og for­skjel­lig poli­tisk syn.

En gang i uken, hver ons­dag fra kl 12.30 til 13.30, møtes BFF foran Stor­tin­get med ukens løpe­sed­ler som de deler ut til pub­li­kum. Etter utde­lin­gen drar de til Freds­hu­set for å ta opp temaer som kan bli aktu­elle til neste ukes løpe­sed­del. Med­lem­ska­pet er åpent for alle voksne mennesker.

Kon­takt­info:

Beste­mødre for fred
Freds­hu­set
Møl­ler­gata 12
0179 Oslo

E-post: bestemodreforfred@gmail.com
Kon­takt­per­son: Cath­rine Hell­ste­nius, tlf.: 900 56 526