Nominasjoner til Nobels fredspris 2013

Det er nå en uke siden fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris for 2013
gikk ut. Ifjor var det flere hundre innsendte forslag til potensielle kandidater.
Beklageligvis offentliggjøres ikke listen med nominerte kandidater; en begredelig side av Nobelkomiteens nær sagt hermetisk lukkede virksomhet. Det er først etter 50 år at opplysningene fra
nominasjonsbasen gjøres tilgjengelige for allmenheten.

Imidlertid offentliggjør flere av forslagstillerne sine kandidater og begrunnelser for hvorfor de mener de respektive kandidatene er verdige vinnere av verdens mest prestigetunge utmerkelse. I likhet med samtlige andre medlemmer av verdens nasjonalforsamlinger, nominerer årlig representanter fra det norske storting kandidater. Enkelte samsvarer i mindre grad med Alfred Nobels testamenterte formål.  Nobels testamente sier at prisen skal gå til nedrustning og reduksjon av stående armeer; til ”fredsförfäktare”.

Det er flere av årets nominerte som Norges Fredsråd ønsker å uttrykke aktiv støtte til og vi vil utover våren trekke frem kandidater vi mener er verdige vinnere av Nobels fredspris for 2013. Som nevnt foreligger ikke en offentliggjøring av nominasjonene, men Norges Fredsråd ønsker i første rekke å trekke frem to av de foreslåtte kandidatene, som begge er aktive medlemsorganisasjoner: Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) og Nansen Dialog Network.

Womens’ International League for Peace and Freedom (WILPF) er av stortingsrepresentantene Karin Andersen, Snorre Valen og Rannveig K. Andresen (SV) samt av tidligere Nobels fredsprisvinner International Peace Bureau (IPB) nominert som kandidat til Nobels fredspris 2013. Etter initiativ fra kvinner i USA og Nederland, ble WILPF etablert som fredskongress i april 1915. Idag består WILPF av 40 nasjonale seksjoner, med representanter fra hele verden. Den norske seksjonen, IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred, ble opprettet like etter kongressen i 1915 og har idag ca 350 medlemmer. WILPFS formålsparagraf slår fast at organisasjonen skal «arbeide med, gjøre kjent og bidra til å avskaffe politiske, sosiale, økonomiske og psykologiske årsaker til krig og arbeide for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn». Idag arbeider WILPF særlig for nedrustningsavtaler og lavspenningspolitikk, primært gjennom styrking av FN.

Nansen Dialog Network / Nansen Dialog-nettverket ved Steinar Bryn er nominert av prof. Niels Christie. I en årrekke har Nansen Dialog-nettverket utarbeidet innovative metoder for dialog- og forsoningsarbeid på Balkan. Gjennom en rekke dialoggrupper har Steinar Bryn og Nansen Dialog-nettverket bevist hvordan dialog kan være en effektiv metode i arbeidet for forsoning mellom folkegrupper og enkeltpersoner i konflikt. En sentral del i deres arbeid har vært opprettelsen av multietniske skoler på Balkan, der normen er at segregerte skolesystem opererer side om side. Arenaene for dialog har vist seg å være en uvurderlig ressurs i målet om å skape fred i konfliktområder.

Følg med videre på Norges Fredsråds nettsider for mer informasjon om Nobelåret 2013.