Markering: Nei til ny kald krig!

Jens Stoltenberg tar over som NATOs nye generalsekretær onsdag 1. oktober. I den forbindelse arrangerer Norges Fredsråd, ICAN, Nei til Atomvåpen og Fredsinitiativet markering samme dag i Oslo.

Atom­vå­pen er det eneste masse­øde­leg­gel­ses­vå­pe­net som ennå ikke er for­budt. Til tross for mye fokus på atom­ned­rust­ning de siste årene fore­tar nå USA en opp­gra­de­ring av NATO-atomvåpen på euro­pe­isk jord til en sam­let sum av 70 mil­li­ar­der kro­ner.

Atomvåpen har inngått som en del av NATOs forsvarsdoktrine siden 1949. Stoltenberg uttalte tid­li­gere i høst at atom­vå­pen all­tid har vært, og fort­satt er, en del av deres stra­tegi. Selv om NATO selv mener dette bidrar til å skape fred og sta­bi­li­tet i ver­den, er det flere av oss som sna­rere under­stre­ker at NATOs atom­vå­pen­po­li­tikk bidrar til økte spen­nin­ger inter­na­sjo­nalt. Den eneste varige løs­nin­gen på atom­vå­pen­pro­ble­ma­tik­ken er et ver­dens­om­fat­tende for­bud som ikke favo­ri­se­rer NATO-landene. En ame­ri­kansk opp­rust­ning på euro­pe­isk jord er sna­rere et skritt i ret­ning av et for­nyet våpen­kapp­løp, og i stikk mot­satt ret­ning av hvil­ken vei USA og NATO med Stol­ten­berg i spis­sen burde gå!

Paroler:
– Nei til ny kald krig!
– Stopp modernisering av atomvåpen!
– Nei til atomvåpen på europeisk jord!

Tilsluttede organisasjoner:
– International Peace Bureau
– Norske leger mot atomvåpen

Organisasjoner/grupper/lag står fritt til å tilslutte seg markeringen – si i fra til Norges Fredsråd.

Vel møtt til markering på Eidsvolls plass, onsdag 1. oktober kl. 16:00-17:00!