GDAMS nærmer seg!

Den 17. april 2012, sam­ti­dig som Stock­holm inter­na­sjo­nale freds­forsk­nings­in­sti­t

utt (SIPRI) leg­ger frem sin årlige over­sikt over ver­dens mili­tære utgif­ter, arran­ge­res Glo­bal Day of Action on Mili­tary Spen­ding (GDAMS). GDAMS er International Peace Bureaus globale initiativ (http://demilitarize.org/). Denne dagen vil folk på alle vederns kon­ti­nen­ter for­enes i hand­lin­ger for å skape opp­merk­som­het — offent­lig, medie­mes­sig og poli­tisk – rundt kost­na­dene ved vårt dyre mili­tær­ve­sen og beho­vet for andre prio­ri­te­rin­ger. GDAMS ble arran­gert for første gang i 2011.

Nor­ges Freds­råd orga­ni­se­rer GDAMS-aktiviteter på Freds­hu­set i sam­ar­beid med de andre orga­ni­sa­sjo­nene på Freds­hu­set: Nor­ges Freds­lag, Nei til Atom­vå­pen, Peace Bri­ga­des Inter­na­tio­nal og Child­rens Inter­na­tio­nal Sum­mer Vil­la­ges. Dette er det første fel­les poli­tiske ini­tia­ti­vet fra Freds­hu­set siden opp­ret­tel­sen. Vi har også invi­tert andre orga­ni­sa­sjo­ner til å delta i akti­vi­te­ter denne dagen: Change­ma­ker, Beste­mødre for fred, Freds­skat­t­al­li­an­sen, Folke­reis­ning mot krig.

Pro­gramet for GDAMS i Norge 17. april 2012 består av to deler:

1. Mar­ke­ring foran Stor­tin­get, klokka 16.00 til 17.00

Changemaker, Bestemødre for fred, Fredsskattalliansen, Peace Brigades International, Norges Fredslag, ICAN, Nei til Atomvåpen og Norges Fredsråd inviterer til sine infostander!

2. Åpen diskusjon i Freds­hu­set (7. eta­sje i Møl­ler­gata 12), klokka 18.00 til 20.30

Militært forbruk og Joint Strike Fighter. Diskusjon med forsvarsanalytiker John Berg og Alexander Harang fra Norges Fredslag.

18.00 – 18.15 Rapport om militært forbruk legges frem av Alexander Harang fra Norges Fredslag.
18.15 – 18.45 Forsvarsanalytiker John Berg presenterer sin nye bok “Kampflyene som bomber forsvarsevnen”.
18.45 – 19.00 Alexander kommenterer John Bergs innlegg
19:00 – 19:30 Spørsmål fra salen

Ordstyrer: Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

Bli med!