Velkommen til Freds­hu­set!

I 2011 åpnet dørene til Norges første Fredshus! Freds­hu­set skal være en møte­plass for freds­ar­beid, og i dag holder åtte orga­ni­sa­sjo­ner til i lokalene i Møllergata: CISV, ICAN, LIM, Nan­sen Dia­lo­gue Network, Nei til Atom­vå­pen, Nor­ges Freds­lag, Nor­ges Freds­råd og Peace Bri­ga­des International. I tillegg leier vi ut seminarrom og møtelokaler til eksterne aktører.

Fredshuset skal fungere som møtearena og samlingspunkt, og bidra til en effek­ti­vi­se­ring av det vik­tige freds­ar­bei­det som blir gjort i Norge. Are­naen skal gi freds­be­ve­gel­sen en ster­kere stemme og større syn­lig­het gjen­nom en fysisk møte­plass for blant annet infor­ma­sjons­ut­veks­ling, kom­pe­tanse­he­ving, sam­ar­beid og ulike arrangementer.

Velkommen!

Idéen bak fredshuset

Visjon: Freds­hu­set som Nor­ges sen­trale møte– og arbeids­plass for alle som enga­sje­rer seg for fred

Misjon: Støtte freds­en­ga­sjerte per­soner, grup­per og orga­ni­sa­sjo­ner på best mulig måte med res­sur­ser, admi­ni­stra­sjon og kunnskap.

Freds­hu­sets målsetninger

 • Møte– og arbeidsplass
 • Tanke­smie for idéutveksling
 • Effek­ti­vi­se­ring av ressurser
 • Kom­pe­tanse­he­ving
 • Kurs– og aktivitetssenter

Lokal­ut­leie

Vil du leie Freds­hu­set? Belig­gende et stein­kast fra Youngs­tor­get, vis-à-vis ute­ste­dene Jus­ti­sen og Sosia­len, lig­ger et av Oslos mest unike og spen­nende loka­ler, med fan­tas­tisk utsikt over sen­trum fra 7. eta­sje.  Freds­hu­set er meget godt egnet for møter, work­shops og fester.

Freds­hu­sets store semi­nar­rom på 150 kvad­rat­me­ter leies ut både per time, halv/hel dag og over lengre perio­der. Det er ikke noe krav at akti­vi­te­tene er knyt­tet opp til freds­spørs­mål. Loka­let kan leies som det er, eller du kan få hjelp av oss til å iscene­sette ste­det. Vi har flek­sible rom­løs­nin­ger som gjør at semi­nar­rom­met lett kan til­pas­ses både store og mindre arran­ge­men­ter. Teppe­gul­vet er vel­eg­net til å sitte på hvis man ønsker det. Rom­met egner seg for mange ulike typer­ak­ti­vi­te­ter, slik som f.eks.:

 • Poli­tiske møter, gruppe­ar­beid, work­sho­per, fore­drag o.l. med 5 til 100 deltakere
 • Film­vis­nin­ger
 • Pre­sen­ta­sjo­ner
 • Sel­ska­per og fes­ter (f.eks. kon­fir­ma­sjo­ner, bryl­lu­per, burs­da­ger mm)
 • Dan­sing, yoga, medi­ta­sjon o.l.
Pris og utstyr seminarrom.

Semi­nar­rom­met kos­ter 5.000kr for en hel dag og 4.000kr for en halv dag (inkl. mva.). Inklu­dert i pri­sen er mulig­het for å benytte seg av føl­gende utstyr (etter nær­mere avtale):

 • Pro­sjek­tor og lerret
 • Høyt­ta­lere, lyd­an­legg og opp­til fire mikrofoner
 • Tråd­løs internettoppkobling
 • White­board og flip chart
 • Taler­stol
 • 100 Sto­ler og 10 bord som kan kom­bi­ne­res etter eget behov
 • Fri bruk av kjøk­ken (se nedenfor)
Kjøk­ken

For leie­ta­kere som leier våre semi­nar­lo­ka­ler til­byr vi fri bruk av våre kjøk­ken­fa­si­li­te­ter. Kjøk­ke­net er utstyrt med kom­fyr, kjøle­skap, kaffe­trak­tere, ser­vise, glass og bestikk til opp­til 70 per­soner og opp­vask­ma­skin. Leie­ta­kere kan bruke kjøk­ke­net til å lage mat, kaffe, for­frisk­nin­ger o.l. basert på selvbetjeningsprinsippet.

For nær­mere opp­lys­nin­ger ta kontakt:

post@fredshuset.no
Tele­fon: (+47) 97 96 67 04