Styret

Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene. Styret for 2022 – 2023 ble valgt på representantskapsmøtet 23.06.2022.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2022 – 2023

Styrets arbeidsutvalg:

Vara: