Styret

Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2019 — 2020

Styrets arbeidsutvalg:

  • Liss Schanke, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF)
  • Kristin Eskeland, Kvekerhjelp/Kvekersamfunnet
  • Andreas Alexander Fosby, Changemaker
  • Pål Trautmann Olerud, Fredslaget
  • Tor Gunnar Saakvitne, CISV

Øvrige styremedlemmer:

  • Randi Heinert, Bestemødre for fred

Vara: Lene Espelund, uavhengig.