Styret

Norges Fredsråds styre og andre utvalg/komiteer velges på Fredsrådets årlige repre­sen­tant­skaps­mø­te. Representantskapsmøtet skal til­strebe en best mulig for­de­ling av plas­ser i sty­ret mel­lom med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene. Styret for 2021 – 2022 ble valgt på digitalt representantskapsmøte 11.05.2021.

Tillitsvalgte i NFR for perioden 2021 – 2022

Styrets arbeidsutvalg:

Vara:

  • Lene Espelund

    Uavhengig

  • Britt Schumann

    IKFF