Praktikantordning

Oppdateres ved utlysning.

Har du lyst til å lære mer om norsk utenrikspolitikk og utfordringene det flerkulturelle Norge står overfor i årene som kommer? Ønsker du praktisk erfaring med å arrangere seminar, skrive om aktuelle saker og et innblikk i fredsbevegelsens arbeid?

Prak­ti­kant­stil­lin­gen gir et bredt inn­blikk i hvor­dan freds­be­ve­gel­sen arbei­der, med arbeids­opp­ga­ver innen­for infor­ma­sjon­for­mid­ling, arran­ge­ment­virk­som­het og poli­tisk påvirk­ning. Vi søker per­soner med sam­funns­fag­lig utdan­nings­bak­grunn og det er ønske­lig at de har erfa­ring fra tid­li­gere orga­ni­sa­sjons­ar­beid. Også søkere med mediebakgrunn vil være aktuelle. Du må kunne ta selv­sten­dig ini­tia­tiv samt jobbe godt i team, være åpen for utfordringer og synes at freds- og for­svars­po­li­tiske spørs­mål er inter­es­sant. God skrift­lig og munt­lig frem­stil­lings­evne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ta kontakt på post@norgesfredsrad.no.