Styremøte

Sty­ret er NFRs beslut­nings­or­gan mel­lom Repr­esen­tant­skaps­mø­ter. Her dis­ku­te­res poli­tikk og stra­tegi for å fremme freds­ar­beid og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes inter­es­ser. Under fin­ner du refe­rat/protokoll fra styre­mø­ter.

Styre­mø­ter 2011

Styre­mø­ter 2010

Styre­mø­ter 2009

Styre­mø­ter 2008

Styre­mø­ter 2007

Styre­mø­ter 2006